ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ ให้โอกาสผู้ต้องราชทัณฑ์กลับตัวเป็นคนดี

  ไทยรัฐออนไลน์14 ส.ค. 2563 17:19 น.
  SHARE

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดี

  วันที่ 14 ส.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน และมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีเนื้อหาบางส่วน ว่า

  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 179 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 261 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2517 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ และพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

  ขณะที่ในท้ายพระราชกฤษฎีกา มีหมายเหตุระบุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

  อย่างไรก็ตาม ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ยังมีการระบุถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ในหลายกรณีที่จะได้รับการอภัยโทษด้วย.

  (อ่านฉบับเต็ม)

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พระราชทานอภัยโทษพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563พ.ร.ฎ.พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ราชกิจจานุเบกษา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 11:24 น.