ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 4 ฉบับ หลัง ครม. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

  ไทยรัฐออนไลน์26 พ.ค. 2563 20:06 น.
  SHARE

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงนามโดย “พล.อ.ประยุทธ์” หลังวันนี้ ครม. มีมติขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประกาศ ณ วันที่ 26 พ.ค. 2563 ทั้งหมด ดังนี้

  ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวท่ี 2) สรุปสาระสำคัญคือ ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน ท้ังน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

  (อ่านต้นฉบับ)

  ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ โดยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้บรรดาประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และคำส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

  (อ่านต้นฉบับ)

  ประกาศ เรื่องการให้ข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนด ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ระงับยับยั้ง ฟื้นฟู หรือช่วยเหลือ ประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีจึงให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งท่ีนายกรัฐมนตรีกำหนดข้ึนตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่า นายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ท้ังน้ี ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

  (อ่านต้นฉบับ)

  ประกาศ เรื่องการกำหนดอานาจหน้าท่ีของรัฐมนตรตีามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ระบุว่า เพื่อให้การสั่งการและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปโดยมีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ยกเลิกการโอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการ ตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว ตาม 1. ถึง 40. แห่งประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

  “พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศ หรือคำสั่ง เป็นอย่างอื่น” ท้ังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

  (อ่านต้นฉบับ)  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พรก.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินเคอร์ฟิวโควิด-19ราชกิจจานุเบกษาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประยุทธ์ จันทร์โอชา

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้