มุมข้าราชการ : ข้าราชการดีเด่นส่วนกลาง (3)

ข่าว

มุมข้าราชการ : ข้าราชการดีเด่นส่วนกลาง (3)

ซี.12

  7 พ.ค. 2563 05:01 น.

  บันทึก

  ชุดที่สามของข้าราชการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี 2562 และได้รับการยกย่องในงานวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2563 นั้น

  เริ่มจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกรมต่างๆคือ 79.สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายบุญฤทธิ์ อดิพัฒน์ 80.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวเสาวลักษณ์ สุขต่าย 81.กรมอุตุนิยมวิทยา นายอมร แก้วมรกต นางสาวชลลดา เชาวนจินดา 82.สำนักงานสถิติแห่งชาติ นายพลากร ดวงเกตุ นายรวมยศ คล่องบัญชี

  กระทรวงพลังงาน 83.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นางสาวเย็นใจ เผ่าผาง 84.กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางสาวสิรี นาสกุล 85.กรมธุรกิจพลังงาน นายฐิติพงษ์ เพชรสัมฤทธิ์ 86.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายสำราญ ปทุมานนท์ นายณัฐพงศ์ แก้วศรี 87.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี

  กระทรวงพาณิชย์ 88.สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายสมเจตน์ ศรีนคร นางสาวกาญจนา เวฬุวณารักษ์ 89.กรมการค้าต่างประเทศ นางสาวอรุณี ฟ้าขาว นางวาสนา พรหมแก้ว 90.กรมการค้าภายใน นางสาวพัชรี พยัควงษ์ นายวรพจน์ แพรัศมี 91.กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายจักรธร วีระพันธุ์ 92.กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายวรวุฒิ อุบลเวช นายจักรกฤษณ์ เจริญพงศ์ 93.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน นางสาวศิรินุช แก้วอ่อน 94.กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ นางสาวสุธิดา เงินหมื่น 95.สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นางสาวอนงค์นารถ มหาสวัสดิ์

  กระทรวงมหาดไทย 96.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวอัญชลี รัตนาภรณ์ นางสาวภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา 97.กรมการปกครอง นางสาวสุวรรณา มังคลานนทชัย นายธนวัตน์ รุ่งเรืองศรี 98.กรมการพัฒนาชุมชน นายเทพวสันต์ จันพล นายชลิต นพรัตน์ 99.กรมที่ดิน นายณัฐพัชร์ กล่ำทอง นายธนกรณ์ สกุลกิม 100.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเลอพงศ์ สวนสังข์ นายธีรศักดิ์ ทองมาตร์ 101.กรมโยธาธิการและผังเมือง นางสาววิชัญญา บํารุงชล นางสาวพิมพ์สิริ เหมโสกะณะ 102.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางอุษณีย์ ทอย นางสาวฐิติมา ช่างไม้

  กระทรวงยุติธรรม 103.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวกาญจนามาส ชำนาญกิจ นางสาวอรอุษา ชินกระจ่างกิจ 104.กรมคุมประพฤติ นายวัชรินทร์ ทองรักษ์ นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา 105.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวปรักมาศ พิมเสน 106.กรมบังคับคดี นายอนุชิต เสียงใหญ่ นายธีรภัทร์ ชัยเฉลิม-ปรีชา 107.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางนลินนาถ ไกรนรา นางสาวดายา มีเพียง 108.กรมราชทัณฑ์ นางนิภา งามไตรไร นายพงษ์อภินันทน์ จันกลิ่น นายภาณุมาศ หลากจิตร์ นายกันธกร สำรวมจิตร 109.กรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจโทเสฏฐ์สถิต สุวรรณกูด นางกิติยา อู่ทรัพย์ 110.สำนักงานกิจการยุติธรรม นางประชุมกร นนทธีระสวัสดิ์ 111.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางนารถธิดา สุศรี 112.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางปะภาสี คัยนันท์ นายวีระพล ใจจันทร์

  กระทรวงแรงงาน 113.สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวตุลญาเอมะสุวรรณ นายชนินทร เพ็ชรทับ 114.กรมการจัดหางาน นางสาวศศิญา อุณหกะ นายเสนีย์ คำสียา 115.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางสาววันวิสาข์ เพชรมณี นายฤทธิรงค์ ภูวุฒิ 116.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายธนัตถ์ ช่างสาน นางรัชนี มณีจันทร์ 117.สำนักงานประกันสังคม นางพัชรี รุกไพรี นางสาวจีริสุดา เอี่ยมสกุล

  กระทรวงวัฒนธรรม 118.สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางอรอนงค์ ไกยูรวงศ์ 119.กรมการศาสนา นายพลูศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล 120.กรมศิลปากร นายวโรภาสน์ วงศ์จตุรภัทร นางสาวจันทราภรณ์ นาคอมร 121.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชัยยศ เจริญกิจกำจร นางสาววีระวรรณ กรัษนัยรวิวงค์ 122.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวอาภาภัทร จำปาทอง 123.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางทัศนีย์
  ศิวบวรวัฒนา นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล

  วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดต่างๆในระลอกที่สามตามคิว.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  กู้ภัยเผย เจอศพถูกทิ้ง ในรถเก๋ง 12 ชม. เป็นครั้งแรก
  01:56

  กู้ภัยเผย เจอศพถูกทิ้ง ในรถเก๋ง 12 ชม. เป็นครั้งแรก

  ApplicationMy Thairath

  วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13:28 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์