ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ปลัด มท.สั่งการทุกจังหวัด ปฏิบัติตามข้อกำหนด ศบค. อย่างเคร่งครัด

  ไทยรัฐออนไลน์2 พ.ค. 2563 15:47 น.
  SHARE

  ปลัดมท.สั่งการทุกจังหวัด ปฏิบัติตามข้อกำหนด ศบค.เคร่งครัด เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดระเบียบแนวทาง คนเดินทางกลับภูมิลำเนา ชี้ต้องมีการรายงานประสานข้อมูลกัน ระหว่างจังหวัดต้นทางกับจังหวัดปลายทางด้วย 

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับทราบ ถือปฏิบัติ และออกคำสั่งต่าง ๆ ตามข้อกำหนดและคำสั่งทั้ง 3 ฉบับ ของศบค.โดยเคร่งครัด และให้สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่ง ศบค. ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งนี้ในกรณีผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาและมีความเห็นจะดำเนินการอื่นใด ตามข้อกำหนดดังกล่าว ให้รายงาน ศบค.มท. ก่อนดำเนินการ เพื่อรายงาน ศบค.พิจารณา และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ให้จังหวัดประมวลผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด และความต้องการรับการสนับสนุน และรายงานให้ ศบค.มท. ทราบด้วย

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนี้ วันเดียวกัน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดังนี้ 1. ในกรณีผู้ที่จะครบระยะเวลาการกักกัน จะเดินทางกลับด้วยตนเอง เมื่อครบระยะเวลาการกักกันแล้ว ให้เดินทางกลับได้ หากจังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทาง ที่จะเดินทางไปมีมาตรการเฉพาะ เช่น การกักกันภายในที่พักอาศัย จังหวัดต้นทางต้องแจ้งให้ผู้เดินทางทราบว่า เมื่อเดินทางไปถึงให้ไปรายงานตัวตามสถานที่และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดด้วย

  2. หากผู้ที่จะครบระยะเวลาการกักกันประสงค์ให้ภาครัฐจัดส่งให้จังหวัดต้นทาง มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือหน่วยงานที่กระทรวงคมนาคมมอบหมาย จัดหายานพาหนะ กำหนดเส้นทางและจุดจอดรถพร้อมออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะไปส่งผู้ผ่านการกักกัน ส่วนจังหวัดปลายทางมอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือหน่วยงานที่กระทรวงคมนาคมมอบหมาย จัดยานพาหนะไปรับผู้ที่ครบระยะเวลาการกักกันที่จุดจอดรถที่นัดหมาย หากจังหวัดต้นทางจัดยานพาหนะไปส่งไม่ถึงจังหวัดปลายทาง ทั้งนี้ให้จังหวัดต้นทางซึ่งเป็นสถานที่กักกันสำรวจและจัดทำข้อมูลการเดินทางกลับ แจ้งจังหวัดภูมิลำเนา หรือจังหวัดปลายทางทราบ และให้จัดทำหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่ครบระยะเวลาการกักกันตามแบบที่กรมควบคุมโรคกำหนดด้วย

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19ไวรัสโคโรน่าไวรัสโคโรนาพรก.ฉุกเฉินปลัดมหาดไทยศบค.ฉัตรชัย พรหมเลิศข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้