ข่าว
100 year

“บิ๊กป้อม” ประชุม คกก.ดิจิทัลฯ เร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนช่วงโควิด-19

ไทยรัฐออนไลน์10 เม.ย. 2563 17:20 น.
SHARE

“บิ๊กป้อม” ประชุมคอนเฟอเรนซ์ คณะกรรมการดิจิทัลฯ เร่งดำเนินมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ระบาด ควบคู่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ 10 เมษายน 2563 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนซ์คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมเปิดเผยว่า ในครั้งนี้มีวาระเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เร็วที่สุด โดยภาครัฐกำลังเร่งพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง โดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานที่ประชุมเพื่อรับทราบมาตรการสนับสนุนการใช้บริการด้านโทรคมนาคมเพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ พนักงาน กสทช. นำเสนอการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 โดยสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนที่ลาออก จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านสังคมศาสตร์ ด้านการศึกษาและพัฒนากำลังคนและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไปที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐศาสตร์ ในคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ที่ประชุมพิจารณาในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ตลอดจนส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและในคราวการประชุมตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เร่งดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงจัดทำแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเรื่องหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการต้องเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทยที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะเป็นโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลักเกณฑ์นี้ ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลง แบ่งเป็นสองส่วน คือ 1. สำหรับจัดหาเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ด้านดิจิทัลที่สนับสนุน ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขและการรักษาสุขภาพของประชาชน เช่น เครื่องช่วยหายใจ หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรค กล้องวงจรปิด เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ และ 2. สำหรับโครงการที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟู หรือเยียวยาจากผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการพิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ได้รับทราบและพิจารณาในวันนี้ มีหลายประเด็นที่ฝากเน้นย้ำให้ช่วยกันดำเนินงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุด จะเป็นการจัดทำนโยบายและแผนเฉพาะด้าน ขอให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้านพัฒนากำลังคน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอให้พิจารณาโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริงโดยเฉพาะโครงการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ การพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ

ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงการใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูลการบริหารจัดการดาวเทียมของประเทศ ขอให้คำนึงผลประโยชน์ของประเทศ และสิ่งที่ประชาชนจะได้รับเป็นหลัก และจากการประมูล 5G นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ขอให้เร่งผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการปรับตัวสู่สังคมดิจิทัลต่อไป อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ยังฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ช่วยเป็นหลักในการกำหนดทิศทางและผลักดันการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรน่าCOVID-19ประวิตร วงษ์สุวรรณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้