ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  “บิ๊กตู่” นำถก คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบขยายเวลาปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ

  ไทยรัฐออนไลน์1 เม.ย. 2563 16:10 น.
  SHARE

  นายกฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบการให้ข้อเสนอแนะต่อ ครม. ขยายเวลาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 1 เม.ย. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้
   
  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562 และได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 4 ขั้นตอน

  1. การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาจากรายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และรายงานสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

  2. การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะต้องร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย

  3. การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการสำคัญที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของโครงการสำคัญ

  4. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงานตามงบบูรณาการฯ โดยทุกหน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการสำคัญจากขั้นตอนข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานตามกระบวนการจัดทำงบประมาณ

  นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 3 ระดับ และสำนักงบประมาณ เพื่อเริ่มจัดทำโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2563 และยังมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐนำโครงการที่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญกับการพิจารณาสถานการณ์และบริบทของโลกที่กระทบต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของภาคส่วนและภาคีการพัฒนาต่างๆ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญแผนงาน/โครงการ/มาตรการต่างๆ เพื่อประกอบการปรับปรุงทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไป
   
  “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ ครม. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศครบทุกด้าน ตามความเห็นของที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ รวมทั้งคณะกรรมการฯ ได้เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประยุทธ์ จันทร์โอชาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติข่าวการเมือง

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้