ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : 1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

ซี.121 เม.ย. 2563 05:01 น.
SHARE

วันพุธที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563 แต่น่าเสียดายที่ปีนี้มีการงดกิจกรรมทั้งสิ้นทั้งปวงอันเกี่ยวเนื่องกับงานนี้เพราะเหตุร้ายแรงของโรคระบาดที่คุกคามโลกและประเทศไทยตอนนี้

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ซึ่งเป็นแกนกลางในการจัดงานได้เวียนแจ้งทุกกรม กระทรวงและจังหวัดถึงแนวทางการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี

โดยระบุว่า วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 มีมติงดจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค โดยมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเป็นผู้พิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในสังกัดได้ตามความเหมาะสม โดยอาจเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน สำนักงาน ก.พ.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน ดังนี้

1.เผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดและประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ. จะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (www.ocsc.go.th) ในวันที่ 1 เมษายน 2563

2.ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือผลงานของส่วนราชการ ตามสื่อ หรือช่องทาง การประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ

3.พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ให้แก่ข้าราชการหรือส่วนราชการในสังกัด ตามที่จะเห็นสมควร และแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ในสังกัดทราบ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 และแนวทางการรับส่งเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติฯ ให้แก่ส่วนราชการทราบด้วยแล้ว

จะจัดเล็กหรือจัดใหญ่ขนาดไหนหัวใจของข้าราชการพลเรือนก็มีเพื่อชาติและประชาชนอยู่แล้ว ดังนั้นในสัปดาห์หน้าโปรดติดตามชื่นชม ข้าราชการดีเด่นของประชาชน.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12วันข้าราชการพลเรือนข้าราชการพลเรือนข้าราชการดีเด่นข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักงาน ก.พ.

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้