ข่าว
100 year

พรรคภราดรภาพ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ “พันธ์ยศ” หลุดเลขาฯ

ไทยรัฐออนไลน์26 มี.ค. 2563 17:42 น.
SHARE

ภราดรภาพ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารใหม่ เปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเป็น “รชฏ” หลัง “ม.ร.ว.ดํารงดิศ” ลาออก ทางด้าน “พันธ์ยศ อัครอมรพงศ์” ที่เคยตกเป็นกระแสเกี่ยวโยงหน้ากากอนามัย หลุดตำแหน่งเลขาฯ

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหาร พรรคภราดรภาพ คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น 14 คนนั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคภราดรภาพได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณี ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคภราดรภาพ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 มีมติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับ พรรคภราดรภาพ พ.ศ.2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพชุดใหม่ ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ.2562 ดังนี้ ข้อบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ.2562 (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562)

ด้วยที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคภราดรภาพ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อบังคับพรรค เพื่อให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ.2562” (ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562)

ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับพรรคการเมืองนี้นับตั้งแต่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่และมีผลสมบูรณ์ เมื่อได้รับทราบการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียนพรรคการเมือง เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมข้อความใน หมวดที่ 14 ข้อ 124 แห่งข้อบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ.2562 ให้ใช้ความตามต่อไปนี้

หมวดที่ 14
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์พรรค

“ข้อ 124 ให้หัวหน้าพรรคมีหน้าที่แต่งตั้งประธานยุทธศาสตร์พรรค เพื่อกําหนดแนวทาง และวางยุทธศาสตร์ ด้านกิจกรรมและวางแผนการหาเสียงเลือกตั้ง โดยให้ประธานยุทธศาสตร์แต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคได้ตามความเหมาะสม”

2. หม่อมราชวงศ์ดํารงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพ ได้ลาออกจากตําแหน่ง หัวหน้าพรรคภราดรภาพต่อที่ประชุมใหญ่ จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพสิ้นสุดลงทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคภราดรภาพ พ.ศ.2561 ข้อ 24 และข้อ 25 จํานวน 14 คน ประกอบด้วย

(1) หม่อมราชวงศ์ดํารงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรค
(2) นายอนุมัติ ศาสนูปถัมภ์ รองหัวหน้าพรรค
(3) นายสมศักดิ์ มีชัย รองหัวหน้าพรรค
(4) นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรค
(5) นายนิธิพล รวานนท์ รองเลขาธิการพรรค
(6) นายอนิรุธ อธิวัฒนานนท์ รองเลขาธิการพรรค
(7) นายเอนก สนามชัย รองเลขาธิการพรรค
(8) นายนิรัช ขํากลิ้ง รองเลขาธิการพรรค
(9) นางสาวศจีกาญจน์ สรรพช่าง เหรัญญิกพรรค
(10) นายสันทัด อัศวมั่นคงเจริญ รองเหรัญญิกพรรค
(11) นางสาวหทัยทิพย์ ฤทัยกุล ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
(12) นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค
(13) นายธีระวัฒน์ ไกรเจริญ รองโฆษกพรรค
(14) นายสมชาย พวงมาลัย กรรมการบริหารพรรค

3. ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพชุดใหม่ จํานวน 14 คน ประกอบด้วย

(1) ร้อยเอกรชฏ พิสิษฐบรรณกร หัวหน้าพรรค
(2) นายบุญญา หลีเหลด รองหัวหน้าพรรค
(3) นาวาอากาศโท รวยลาภ เอี่ยมทอง รองหัวหน้าพรรค
(4) นายสมบูรณ์ จิตตระบูรณ์ เลขาธิการพรรค
(5) นายสมชาย พวงมาลัย รองเลขาธิการพรรค
(6) นายนูรุดดีน ดะแซสาเมาะ รองเลขาธิการพรรค
(7) นางสาวศจีกาญจน์ สรรพช่าง เหรัญญิกพรรค
(8) ว่าที่ร้อยตรีสมนึก กล้าหาญ ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค
(9) นายนิรัช ขํากลิ้ง นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(10) นางสาวณัฐยา ประอยู่เจริญ ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค
(11) นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรค
(12) นายวรเชษฐ จําภู่ รองโฆษกพรรค
(13) ร้อยโทประพนธ์ ละออกุล ผู้อํานวยการพรรค
(14) นายภัทรพิสิฐ บุญใช้ กรรมการบริหารพรรค

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พรรคภราดรภาพราชกิจจานุเบกษากรรมการบริหารพรรคภราดรภาพพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ข่าวการเมือง

Most Viewed