ข่าว
100 year

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และเสรีรวมไทย

ไทยรัฐออนไลน์26 มี.ค. 2563 16:23 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเสรีรวมไทย

วันที่ 26 มี.ค. 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 2 ฉบับ กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และพรรคเสรีรวมไทย ดังนี้

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหาร พรรคพลังประชารัฐ คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น 23 คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายณพพงศ์ ธีระวร นางวลัยพร รัตนเศรษฐ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ และนางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ขอลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 14

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ คงเหลือจํานวนทั้งสิ้น 17 คน ได้แก่

1. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค
2. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค
3. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เหรัญญิกพรรค
4. นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค
5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการบริหารพรรค
6. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กรรมการบริหารพรรค
7. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการบริหารพรรค
8. นายอิทธิพล คุณปลื้ม กรรมการบริหารพรรค
9. นายชวน ชูจันทร์ กรรมการบริหารพรรค
10. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
11. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการบริหารพรรค
12. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ กรรมการบริหารพรรค
13. นายสันติ กีระนันทน์ กรรมการบริหารพรรค
14. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการบริหารพรรค
15. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กรรมการบริหารพรรค
16. นายสรวุฒิ เนื่องจํานงค์ กรรมการบริหารพรรค
17. นายอนุชา นาคาศัย กรรมการบริหารพรรค


ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จึงทําให้มีคณะกรรมการบริหาร พรรคเสรีรวมไทย จํานวนทั้งสิ้น 14 คนนั้น

บัดนี้ พรรคเสรีรวมไทยได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายจริน ศิริ ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคเสรีรวมไทย พ.ศ. 2561 ข้อ 24

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย มีจํานวนทั้งสิ้น 13 คน ได้แก่

1. พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรค
2. นายเรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรค
3. นายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรค
4. นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ รองหัวหน้าพรรค
5. นายนิมิต จันทน์วิมล รองหัวหน้าพรรค
6. นางสาวธนพร โสมทองแดง รองหัวหน้าพรรค
7. นายวัชรา ณ วังขนาย เลขาธิการพรรค
8. นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา รองเลขาธิการพรรค
9. นายชัชวาลย์ วาณิชย์ศรีรัตนา เหรัญญิกพรรค
10. พลตํารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี นายทะเบียนสมาชิกพรรค
11. นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรค
12. นายอนุกูล แพรไพศาล กรรมการบริหารพรรค
13. นายเพชร เอกกําลังกุล กรรมการบริหารพรรค

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาพรรคพลังประชารัฐพรรคเสรีรวมไทยกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐกรรมการบริหารพรรคเสรีรวมไทย

Most Viewed