ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : หัวหน้าศาลจังหวัด (1)

ซี.1227 มี.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

แทบจะกล่าวได้ว่ากระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไม่มีหน่วยไหนทำตามระบบระเบียบที่ถูกต้องได้เท่ากับศาลยุติธรรม

เพราะมีการดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเป็นไปตามอาวุโสและเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกย่างก้าว อย่างตอนนี้การเตรียมการสำหรับคำสั่งย้ายที่จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2563 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้พิพากษาทุกคนรู้ตัวแล้วว่าตัวเองจะอยู่ที่เดิมหรือโยกย้ายไปศาลไหน และมีเวลาเตรียมตัวเก็บข้าวของพร้อมไปรับงานใหม่ได้ตามกำหนด

ในศาลชั้นต้นนั้นตำแหน่งที่น่าสนใจที่สุดคือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ซึ่งต้องทำงานใกล้ชิดกับข้าราชการ ประชาชน และทุกคนในพื้นที่ เมื่อถึงฤดูกาลโยกย้ายทีก็มีผู้คนสนใจว่าใครจะไปใครจะมาในศาลบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว หัวหน้าศาล

ในวันนี้จึงขอสนองตอบด้วยการบันทึกข้อมูลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. แล้วว่าในพื้นที่ตรงนี้ตรงนั้นจะมีใครมาเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นั้นๆในวันที่ 1 เมษายน 2563

เริ่มจาก ศาลจังหวัด ที่เป็นตัวจังหวัดจริงๆก่อน ชื่อแรกที่มีการย้ายคือ น.ส.ภัทธร ธนภัทภูรินท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตราด ย้ายไปเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี ซึ่งถ้าจะบันทึกย่อๆตามศัพท์ของวงการ ศาลก็จะระบุว่า หน.ตราด เป็น หน.จันทบุรี ซึ่งในการนำเสนอต่อไปจะขอใช้ตัวย่อเช่นนี้คงเป็นที่เข้าใจกัน

ขอเริ่มต้นใหม่ 1.น.ส.ภัทธร ธนภัทภูรินท์ หน.ตราด เป็น หน.จันทบุรี 2.นายมณเฑียร ตีรอรุณศิริ หน.แขวงพิษณุโลก เป็น หน.ชลบุรี 3.นายนพดล ไกษร หน.ยโสธร เป็น หน.อุดรธานี 4.นางรุ่งทิพย์ ไชยนาแพง หน.แขวงระยอง เป็น หน.ระยอง 5.นายสำเริง สินธูระหัฐ หน.ชัยนาท เป็น หน.สงขลา 6.นายกฤษฎาพัฒน์ ศิรจตุพัฒน์ หน.รัตนบุรี เป็น หน.กาญจนบุรี 7.นายสมมาตร ฑีฆาอุตมากร หน.ฝาง เป็น หน.ลำปาง 8.นายอำนาจ เพียรไทย หน.แขวงเชียงราย เป็น หน.เชียงราย 9.นายคทาวุธ ตั้งมานะกิจ หน.แขวงชลบุรี เป็น หน.เพชรบุรี 10.นายเด่นชัย ศรีจุลฮาต หน.เยาวชนฯ ราชบุรี เป็น หน.อยุธยา

11.นายทศพรรณ คงเพียรธรรม หน.แขวงสระบุรี เป็น หน.สระบุรี 12.นายยงทวี กะวิกุล หน.แขวงพยัคฆภูมิพิสัย เป็น หน.ร้อยเอ็ด 13.นายบัณฑิต มุ่งปั่นกลาง หน.เยาวชนฯ ตรัง เป็น หน.นครศรีธรรมราช 14. นายณัฏฐะวุฒิ ภัทราคม หน.เยาวชนฯลำปาง เป็น หน.สมุทรสาคร 15.นายภัทพงศ์ แก้วพูล หน.เวียงสระ เป็น หน.สุราษฎร์ธานี 16.นายพรเทพ ชาญกิจการยนต์ หน.เยาวชนฯ กาญจนบุรี เป็น หน.ราชบุรี 17.นายภิญโญ โมกขมรรคกุล หน.เยาวชนฯ พิษณุโลก เป็น หน. เชียงใหม่ 18.นายบุญธรรม ตุกชูแสง หน.แขวงนครราชสีมา เป็น หน.นครราชสีมา 19.นายชูตระกูล ศรีศักดา หน.เยาวชนฯ นครสวรรค์ เป็น หน.นครปฐม 20.นายพรเทพ โรจนวิภาต หน.แขวงลพบุรี เป็น หน.สุพรรณบุรี

21.นางวจิราพร วัตตธรรม หน.พล เป็น หน.นครสวรรค์ 22.นางธนพรรณ พุ่มกำพล หน.เยาวชนฯ อ่างทอง เป็น หน.ฉะเชิงเทรา 23.นายสุจินต์ หลีสกุล หน.ลำพูน เป็น หน.ขอนแก่น 24.นายวีระ พรหมอยู่ หน.เยาวชนฯ ชัยนาท เป็น หน. อุบลราชธานี 25.นางวิไล อรุณเรืองศิริเลิศ หน.เยาวชนฯ อุทัยธานี เป็น หน.สมุทรสงคราม 26.นายสุริยา คชเวช หน. แขวงสุราษฎร์ธานี เป็น หน.ประจวบคีรีขันธ์ 27.นายยงยุทธ โสพิลา หน.เยาวชนฯ พัทลุง เป็น หน.ยะลา 28.นายกุฎาคาร คำจันทร์ลา หน.เยาวชนฯ กาฬสินธุ์ เป็น หน.น่าน 29.นายวิทยา วีรชัยพงษ์ หน.พะเยา เป็น หน.พิษณุโลก 30.นายสวัสดิ์วงศ์ กุลโมรานนท์ หน.นางรอง เป็น หน.บุรีรัมย์

31.นายเตชัช ฉินังกูร หน.น่าน เป็น หน.พะเยา 32.นายนิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ หน.เยาวชนฯ สงขลา เป็น หน.สิงห์บุรี 33.นายประสงค์ บุญวิจิตร์ หน.เยาวชนฯ สตูล เป็น หน.พังงา 34.นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ หน.เยาวชนฯ กระบี่ เป็น หน.อ่างทอง 35.นายสุวิทย์ พีรแสงทอง หน.เยาวชนฯ ศรีสะเกษ เป็น หน.ลพบุรี 36.นายธีรวัฒน์ ปราบไกรสีห์ หน.แพร่ เป็น หน.ตราด 37.นายอรรถวุฒิ สุวรรณมงคล หน.เยาวชนฯ พะเยา เป็น หน.ลำพูน 38.น.ส.ดาสินี มาลัยพงษ์ หน.หล่มสัก เป็น หน.ชัยนาท 39.นายสุจิต ปัญญาพฤกษ์ หน.เทิง เป็น หน.ตาก 40.น.ส.ภูษิตา หล้าหลี หน.เยาวชนฯ ยะลา เป็น หน.ภูเก็ต 41.นายกิตติพงศ์ ทองปุย หน.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น หน.ปทุมธานี 42.นายจงจิต เพชรจันทร์กัน หน.กระบี่ เป็น หน.ตรัง

ชุดต่อไปในวันพรุ่งนี้เป็นบันทึกถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ในพื้นที่อำเภอใหญ่ที่มิใช่ตัวจังหวัด.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12หัวหน้าศาลจังหวัดศาลยุติธรรมแต่งตั้งโยกย้ายตุลาการศาลยุติธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด

Most Viewed