"บิ๊กตู่" สั่งตั้งศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตรงถึงนายกฯ ทุกวัน

ข่าว

  "บิ๊กตู่" สั่งตั้งศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานตรงถึงนายกฯ ทุกวัน

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 มี.ค. 2563 18:08 น.

  นายกฯ สั่งตั้งศูนย์ข้อมูล COVID-19 ต้องรายงานสถานการณ์ทุกวัน ตั้งเป้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่นสาธารณชน

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเผยแพร่ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 72/2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายหลังวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมจัดเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคำสั่งระบุว่า

  ตามที่ได้ปรากฏเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แจ้งคําเตือนแก่ทุกประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้ว

  ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านข้อมูลข่าวสาร มิติด้านสาธารณสุข มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคมและการสงเคราะห์อย่างทันท่วงที รวมทั้งสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมโดยไม่ตื่นตระหนกในข่าวสารอันไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในเรื่องมาตรการเร่งด่วนสําหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

  1. ให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียกโดยย่อว่า “ศูนย์ข้อมูล COVID-19” ขึ้นในทําเนียบรัฐบาล ตั้งอยู่ ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล หรือสถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

  2. ให้มีผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูล COVID-19 คนหนึ่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติภารกิจของศูนย์ข้อมูล COVID-19 ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

  ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ในศูนย์ข้อมูล COVID 19 จนกว่าภารกิจแล้วเสร็จ 

  3. ให้ศูนย์ข้อมูล COVID-19 มีภารกิจในการอํานวยการ ประสานงาน และกํากับดูแลข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) โดยมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 

  3.1 รวบรวมและประสานข้อมูลจากหน่วยงานในต่างประเทศ ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ในทุกช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างทันท่วงที เพื่อความเป็นเอกภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน

  3.2 รับเรื่องร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือภาคเอกชน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาได้ทันที

  3.3 ติดตามการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้อย่างทันท่วงที

  3.4 ชี้แจงต่อประชาชนและภาคเอกชน เพื่อประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําหนด โดยเฉพาะขั้นตอนการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  3.5 เชิญบุคคลเข้าร่วมประชุมหรือขอข้อมูลจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยชี้แจง หรือเพื่อประโยชน์อื่นในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล COVID-19

  3.6 รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

  3.7 รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูล COVID-19 ต่อนายกรัฐมนตรีทุกวัน

  3.8 ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

  4. ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล COVID-19 ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  สั่ง ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรน่าไวรัสอู่ฮั่นCOVID-19ศูนย์ข้อมูล COVID-19ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14:03 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์