ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ : นบส.1 รุ่น 91 ตอน 2

ซี.12
4 มี.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่น 91 ของสำนักงาน ก.พ. ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อจากเมื่อวานนี้ มีดังนี้

31.นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข เลขานุการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 32.นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 33.นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 34.นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายหนองคาย 35.นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวแนะนำ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 36.นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 37.นางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 38.นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบุรี 39.นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร 40.นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร 41.นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 42.นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 43.นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 44.นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

กระทรวงคมนาคม มี 45.นางสาวขนิษฐา พัวพันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 46.นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 กรมเจ้าท่า 47.นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดขอนแก่น 48.นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี 49.นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย 50.นางสุภา โชติงาม ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก 51.นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 52.นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 53.นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 54.นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 55.นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 56.นายสุวภาคย์ อิ่มสุนทร ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี 57.นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 58.นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 59.นางสมศรี หอกันยา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 60.นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา 61.นางยุพิน ธรรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 62.นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นที่เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 63.นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี 64.นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พรุ่งนี้มีต่อของกระทรวงพลังงาน พาณิชย์ มหาดไทย ฯลฯ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นบส.1ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมหลักสูตรบริหารระดับสูงสำนักงาน ก.พ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 06:09 น.