ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : นบส.1 รุ่น 91 ตอน 2

ซี.124 มี.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่น 91 ของสำนักงาน ก.พ. ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อจากเมื่อวานนี้ มีดังนี้

31.นางกุสุมา พนอนุอุดมสุข เลขานุการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 32.นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 33.นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 34.นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชายหนองคาย 35.นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 36.นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 37.นางละออ ขันธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 38.นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบุรี 39.นายสมบัติ ตงเต๊า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร 40.นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร 41.นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 42.นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 43.นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 44.นายสถาพร ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

กระทรวงคมนาคม มี 45.นางสาวขนิษฐา พัวพันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 46.นายพิสุทธิ์ อมรยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 กรมเจ้าท่า 47.นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดขอนแก่น 48.นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี 49.นายอนุวัฒน์ วงศ์จำรัส ขนส่งจังหวัดเชียงราย 50.นางสุภา โชติงาม ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก 51.นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 52.นางสาวลักษณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 53.นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 54.นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 55.นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 56.นายสุวภาคย์ อิ่มสุนทร ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี 57.นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 58.นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 59.นางสมศรี หอกันยา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 60.นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน กรมอุตุนิยมวิทยา 61.นางยุพิน ธรรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 62.นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นที่เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 63.นางวรรณา ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี 64.นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พรุ่งนี้มีต่อของกระทรวงพลังงาน พาณิชย์ มหาดไทย ฯลฯ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นบส.1ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมหลักสูตรบริหารระดับสูงสำนักงาน ก.พ.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Most Viewed