โพล เผย ดัชนีการเมืองไทย ม.ค. ชี้ ฝ่ายค้านปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

ข่าว

  โพล เผย ดัชนีการเมืองไทย ม.ค. ชี้ ฝ่ายค้านปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

  ไทยรัฐออนไลน์

  2 ก.พ. 2563 11:41 น.

  สวนดุสิตโพล ชี้ ดัชนีการเมืองไทย ม.ค.63 ได้แค่ 3.88 จากเต็ม 10 ขณะผลการปฏิบัติงานของฝ่ายค้านดีขึ้น แต่ผลการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าแย่ลง จี้แก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรนา มากสุด 

  วันที่ 2 ก.พ. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็นในเดือนมกราคมนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 6 “โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,429 คน (จำแนกเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 597 คน 24.58% ภาคกลาง 505 คน 20.79% ภาคเหนือ 385 คน 15.85% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 641 คน 26.39% และภาคใต้ 301 คน 12.39%) ระหว่างวันที่ 25 มกราคม–1 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ดังนี้

  ภาพรวม “ดัชนีการเมืองไทย เดือน ม.ค.63” ได้เพียง 3.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ซึ่งเมื่อจำแนกตามตัวชี้วัด 25 ประเด็น เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้

  1.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 5.20 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 5.30

  2.จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.70 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 5.30

  3.ความสามัคคีของคนในชาติ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.56 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 4.84

  4.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.74 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 4.77

  5.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.36 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 4.55

  6.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.23 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 4.30

  7.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.28 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 4.21

  8.สภาพของสังคมโดยรวม คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.07 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 4.01

  9.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.14 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.99

  10.ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.92 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.88

  11.การปฏิบัติตนของนักการเมือง/ความสามัคคีของนักการเมือง คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.67 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.79

  12.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.63 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.79

  13.ผลงานของนายกรัฐมนตรี คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.07 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.63

  14.ผลงานของรัฐบาล คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 4.14 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.56

  15.การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.41 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.55

  16.การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.65 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.53

  17.การแก้ปัญหายาเสพติด คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.31 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.47

  18.ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.29 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.42

  19.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.58 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.41

  20.ความเป็นอยู่ของประชาชน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.43 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.40

  21.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.68 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.39

  22.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.29 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.22

  23.การแก้ปัญหาการว่างงาน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.25 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.22

  24.ราคาสินค้า คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.20 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.08

  25.การแก้ปัญหาความยากจน คะแนนเดือน ธ.ค. 62 = 3.14 คะแนน/เดือน ม.ค. 63 = 3.05

  เมื่อเทียบแล้วผลดัชนีชี้วัดของ “เดือนมกราคม 63” ที่ดีกว่า “เดือนธันวาคม 62” มี 11 ประเด็น ดังนี้

  1.การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 2.จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ 3.ความสามัคคีของคนในชาติ 4.ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ 5.การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 6.การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 7.การปฏิบัติตนของนักการเมือง/ความสามัคคีของนักการเมือง 8.การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 9.การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน 10.การแก้ปัญหายาเสพติด และ 11.ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ

  ส่วนดัชนีชี้วัดของ “เดือนมกราคม 63” ที่แย่กว่า “เดือนธันวาคม 62” มี 14 ประเด็น ดังนี้

  1.การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 2.สภาพของสังคมโดยรวม 3.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย 5.ผลงานของนายกรัฐมนตรี 6.ผลงานของรัฐบาล 7.การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม 8.การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 9.ความเป็นอยู่ของประชาชน 10.การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 11.สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 12.การแก้ปัญหาการว่างงาน 13.ราคาสินค้า 14.การแก้ปัญหาความยากจน

  ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ พบว่า ร้อยละ 36.92 ระบุ เร่งแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รองลงมาร้อยละ 30.32 ระบุ ปฏิรูปการเมืองไทยให้เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 25.12 ระบุ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปากท้องที่ดีขึ้น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   สุดช็อก บ้านถล่มทั้งหลัง น้ำป่าทะลัก ซัดเสาบ้านพังต่อหน้าต่อตา
   03:10

   สุดช็อก บ้านถล่มทั้งหลัง น้ำป่าทะลัก ซัดเสาบ้านพังต่อหน้าต่อตา

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:28 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์