ข่าว
100 year

'บิ๊กป้อม' สั่งทุกหน่วยงานรัฐบูรณาการ เร่งแก้ไขน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก

ไทยรัฐออนไลน์22 ม.ค. 2563 19:28 น.
SHARE

"บิ๊กป้อม" ประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ แผนบูรณาการน้ำ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-แล้งซ้ำซาก ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ประเทศ

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และ (ร่าง) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายภายหลังการประชุมให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต้องติดต่อประสานงานและประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นแผนงานบูรณาการอย่างแท้จริง ลดความซ้ำซ้อนใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ได้ตามเป้าหมาย

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหลายกระทรวง ดังนั้น การทำแผนเราต้องร่วมหารือกันเพื่อให้เกิดเป็นแผนงานบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน และสามารถขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ได้ตามเป้าหมาย และช่วงเวลานี้เรากำลังประสบปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ อย่างยั่งยืน

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายว่า การประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมายร่วม แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณา แผนงาน/โครงการ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2564 โดยกำหนดใช้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบการจัดทำแผน โดยต้องมีผลสัมฤทธิ์มีเป้าหมายร่วม และทำงานร่วมกันมากกว่า 1 หน่วยงาน ทั้งนี้แบ่งลักษณะการบูรณาการออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.Area Based บูรณาการเชิงพื้นที่ เช่น เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ 2.Project Based บูรณาการงาน ในลักษณะโครงการที่เป็นงานที่ต้องทำร่วมกันทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งโครงการร่วมกัน และ 3.Agenda Based บูรณาการเชิงนโยบาย เป็นรูปแบบโครงการที่มีนโยบาย หรือประเด็นสำคัญที่หน่วยงานต้องร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เช่น เกษตรแปลงใหญ่ 

สำหรับการพิจารณาในส่วนของแผนงานบูรณาการด้านน้ำ ปี 2564 มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การผันน้ำ ช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัย อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ประกอบด้วยแผนงานจาก 21 หน่วยงาน ใน 10 กระทรวง จำนวน 16,035 โครงการ ทั้งนี้ เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนอีก 1,458 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นพื้นที่รับประโยชน์ 1,612,202 ไร่ และมีครัวเรือนรับประโยชน์ถึง 1,597,516 ครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับการป้องกัน 3,439,016 ไร่ และพื้นที่ที่ดำเนินการป้องกันตลิ่งอีก 255 กิโลเมตร.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภัยแล้งน้ำท่วมบูรณาการทรัพยากรน้ำงบประมาณ2564ประวิตร วงษ์สุวรรณข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้