ข่าว
100 year

กอ.รมน. ประชุมเข้ม ติดตาม-รับมือปัญหายาเสพติด หลบหนีเข้าเมือง

ไทยรัฐออนไลน์21 ม.ค. 2563 16:07 น.
SHARE

เสธ.ทบ. นั่งหัวโต๊ะประชุม กอ.รมน. ในรอบเดือนที่ผ่านมา เน้นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบาย "นายกฯ" รวมทั้งเสริมความรู้ให้ประชาชนทราบถึงพิษภัย ผลกระทบ และบทลงโทษ โดยให้มีการสร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 ม.ค.63 ที่อาคารรื่นฤดี พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. แถลงว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2563 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน.(ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ โดยสรุปเรื่องที่สำคัญ เรื่องแรก การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ทำให้การสกัดกั้นและการจับกุม ผู้กระทำความผิดได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงที่ผ่านมา ซึ่ง ศปป.2 กอ.รมน. ได้ประสานข้อมูลสถิติการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู รักษาผู้ติดยาเสพติด ในภาพรวมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ในห้วง 3 เดือน 1 ต.ค. - 30 ธ.ค.62 ทั้ง 1. การป้องกัน โดยให้เกิดการปฏิเสธและไม่ลองยาเสพติด 2. การปราบปราม 3. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

นอกจากนี้ ศปป.2 กอ.รมน. ยังได้ขยายผลดำเนินการ สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน โดยชี้แจงความห่วงใยในบทบาทของ กอ.รมน. และหน่วยงานด้านความมั่นคงไปยังประชาชนในสังคมไทย ให้รับทราบถึงสถานการณ์ความรุนแรงและพิษภัยผลกระทบที่ตามมา การรณรงค์ให้เห็นถึงบทลงโทษและผลกระทบที่จะได้รับ โดยร่วมกันดูแลสมาชิกคนในครอบครัว สร้างการรับรู้ กล้าปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการแจ้งเบาะแสในการเข้าจับกุมกลุ่มหรือขบวนการค้ายาเสพติด เพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง สามารถเอาชนะยาเสพติดให้พ้นจากสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เรื่องที่สอง การลงพื้นที่ขับเคลื่อน ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง โดย ศปป.2 กอ.รมน. ได้บูรณาการการลงพื้นที่ขับเคลื่อนป้องกัน และแก้ไขนโยบายปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยลงตรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี นำทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย รอง ผอ.รมน. จังหวัดช.บ.(ท.), จัดหางานจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, ประกันสังคมจังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และตำรวจภูธรจังหวัด สุ่มตรวจการใช้แรงงานต่างด้าว “ตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานและผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย ประจำปี 2563”

ทั้งนี้การลงพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการตระหนักรู้แก่นายจ้าง ผู้ใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อก่อให้เกิดการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ อันก่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคมเป็นส่วนรวม.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กอ.รมน.ประชุมนขต.กอ.รมน.ปัญหายาเสพติดแรงงานต่างด้าวธนาธิป สว่างแสงข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้