ข่าว
100 year

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่

ไทยรัฐออนไลน์16 ม.ค. 2563 13:33 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ เหลือ 15 คน

วันที่ 16 ม.ค. 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คงเหลือจํานวน 16 คนนั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 กรณี นายนิรามาน สุไลมาน ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลง เฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 38 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คงเหลือจํานวน 15 คน ได้แก่

1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
2. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 1
3. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 2
4. พลโท พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 3
5. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ 4
6. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค
7. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
8. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
9. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค
10. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค
11. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค
12. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
13. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค
14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
15. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ลงนามโดย พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พรรคอนาคตใหม่กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจราชกิจจานุเบกษาข่าวเด่นข่าววันนี้

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้