ข่าว
100 year

ส.ส.พปชร. เคาะประตูบ้าน ติดตามโครงการ เร่ง แก้ภัยแล้ง-ปากท้อง ปชช.

ไทยรัฐออนไลน์16 ม.ค. 2563 10:20 น.
SHARE

ส.ส.พปชร.เดินหน้าลงพื้นที่ติดตามโครงการตามงบประมาณ ปี 63 ทันที เคาะประตูบ้าน ฟังเสียงประชาชน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง–ปากท้องประชาชนทั่วประเทศ  

 
วันที่ 16 ม.ค. น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ภายหลังร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ผ่านสภาฯ ไปเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาของ ส.ว. ในวันที่ 20 มกราคม 2563 หลังจากนี้ ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐ จะเร่งเดินหน้าติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในทันที โดยเฉพาะโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาแร่งด่วนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงภาพรวมของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 นั้น มีการพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
ทั้งนี้ ในด้านเศรษฐกิจนั้น ประชาชนจะมีระบบโลจิสติกส์ ที่รองรับการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง มีโครงข่ายคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วยการเชื่อมโยงจากถนนสู่ระบบราง ทางน้ำ และทางอากาศ ได้รับประโยชน์จากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ขณะที่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจเริ่มต้น (หรือสตาร์ทอัพ) จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME ) จะได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพและขนาดของธุรกิจ

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า สำหรับการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย โดยกำหนดเป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 540,000 ล้านบาท โดยจะพัฒนาฟื้นฟู 50 แหล่งท่องเที่ยวใน 38 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและกีฬา การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
 
ในส่วนของภาคการเกษตรนั้น รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จะมีการพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 80,000 ไร่ จัดทำโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri -Map), โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer Smart Farmer Smart Farmer), โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร, โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และที่สำคัญคือดำเนินโครงการให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร รวมถึงก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
 
“ขณะนี้ยังมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งก็เป็นเรื่องเร่งด่วน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 กำหนดงบประมาณเพื่อบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยมีการกำหนดเป้าหมายการจัดการน้ำผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 6 ด้าน คือ 1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทั้งหมด 25 ลุ่มน้ำ 2. มีการจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำ 3. เพื่อบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ 4. พัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 5. ให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนมีแหล่งน้ำสำรองที่มีมาตรฐานที่ราคาเหมาะสม และ 6. มีการจัดการบำบัดน้ำเสีย ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ” น.ส.ทิพานัน กล่าว
 
รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ยังกล่าวด้วยว่า พรรคพลังประชารัฐได้กำชับให้ ส.ส.ของพรรคเร่งทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการตามนโยบายต่างๆ โดยขอให้ลงพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อรวบรวมเสียงสะท้อนและปัญหาต่างๆ ของประชาชน นำมาประกอบกับการดำเนินนโยบาย เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมอย่างทั่วถึง ซึ่งนอกจากกลไกของ ส.ส.แล้ว ยังมีในส่วนของอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคที่จะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากประชาชนเพื่อนำมาประสานงานต่อในระดับบริหารของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
 
“พรรคพลังประชารัฐมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้อง ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาพืชผลทางการเกษตร เราฟังเสียงสะท้อนของประชาชนและหาทางช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ทั้งการเยียวยาเฉพาะหน้า และการแก้ไขปัญหาระปานกลางและระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน” รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

พปชร.พลังประชารัฐภัยแล้งปากท้องประชาชนรองโฆษกพลังประชารัฐข่าวรัชกาลที่9

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้