วิเคราะห์การเมือง : เปิดใจ “พี่ใหญ่” นำประเทศฝ่าวิกฤติ มั่นใจรัฐบาลเอาอยู่

ข่าว

วิเคราะห์การเมือง : เปิดใจ “พี่ใหญ่” นำประเทศฝ่าวิกฤติ มั่นใจรัฐบาลเอาอยู่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

3 ม.ค. 2563 05:01 น.

รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกเรื่อง

ไม่มีโกง ไม่มีทุจริต

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 1 ดูแลด้านความมั่นคง บอกถึงภาพรวมการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมาและเน้นภารกิจหลักที่ต้องทำ

โดยทุกครั้งที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำชับให้ดูแลเรื่องน้ำ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้ผลักดันแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

คาดมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 43 จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการพร้อมรับมือเต็มที่ 31 จังหวัดในเขตบริการการประปา, 43 จังหวัดนอกเขตบริการการประปา, 36 จังหวัดในเขตชลประทาน, 34 จังหวัดนอกเขตชลประทาน

โดยเฉพาะในพื้นที่นอกชลประทาน มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำรุนแรงกว่า 30 จังหวัด ประมาณ 0.37 ล้านไร่

กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเตรียมแผนรับมือเต็มที่

เร่งจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุน ทั้งขุดบ่อบาดาล หาแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อลดความรุนแรงผลไม้ อาจยืนต้นตายได้ และยังได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เจ้าหน้าที่พร้อมให้การช่วยเหลือทันทีที่ประชาชนร้องขอ

ขอความร่วมมือประชาชนช่วยใช้น้ำอย่างประหยัด ขอความร่วมมือชาวนาอย่าทำนาปรัง เพื่อให้น้ำเพียงพอใช้ในทุกกิจกรรมช่วงภัยแล้ง

ส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงลดลง เตรียมเสนอขอความร่วมมือสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอน้ำเพิ่มในฤดูแล้งเป็นพิเศษ และวางมาตรการแม่น้ำโขงให้ชัดเจน เพื่อบริหารจัดการน้ำในอนาคต

เมื่อถามในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ น้ำคือความมั่งคงของประเทศ เมื่อมีหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ การขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์ด้านน้ำเป็นอย่างไร พล.อ.ประวิตร บอกว่า ดำเนินการตามขั้นตอนระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้น ให้เหมาะกับงบประมาณของประเทศ

สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ำ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ส่วนปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรที่คนยากจน เกิดขึ้นมายาวนานและเป็นเรื่องใหญ่ มีชาวบ้านหลายครัวเรือนไม่มีที่ทำกิน อาศัยเช่าที่นายทุน ทำไร่ ทำเกษตร ได้เงินมาก็เอาไปจ่ายค่าเช่าที่ดินแสนแพง สุดท้ายเกษตรกรแทบไม่เหลืออะไร

รัฐบาลมีแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เน้นสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน ภายใต้ภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

ทั้งจัดหาที่ดินและโฉนดถูกต้องตามกฎหมายให้ชาวบ้านที่เดือดร้อน ไม่มีที่ทำกิน หันมาทำการเกษตรเป็นยั่งยืน ภายใต้เงื่อนไขการทำเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จะเข้าไปสร้างองค์ความรู้ให้สมาชิก ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการที่ดิน เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้คุ้มค่า สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง ยั่งยืน สมดังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พร้อมจัดตั้งธนาคารที่ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำ

โดยเริ่มทำโครงการต้นแบบบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ธานี จ.เชียงราย จ.นครสวรรค์ จ.ลำพูน และจังหวัดอื่นที่ประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน

ปัจจุบันช่วยเหลือเกษตรกรได้ในพื้นที่ จ.เชียงราย ประมาณ 69 ไร่ 2 งาน และกำลังเร่งดำเนินการทุกพื้นที่ คาดแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.2563

เช่นเดียวกับโครงการธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน ใน จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ขณะนี้จัดซื้อที่ได้ร้อยละ 90 ของที่ดินตามแผนโครงการ 704 ไร่ ที่เหลืออยู่ระหว่างเจรจาหาที่ คาดแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.2563 ปัจจุบันมีผู้ร่วมโครงการเข้าทำประโยชน์ 488 ครัวเรือน และจัดตั้งสหกรณ์ 4 แห่ง

อีกปัญหาคือโครงการแก้ไขการสูญเสียสิทธิในที่ดิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนจากการจำนอง ขายฝากและการถูกบังคับคดี ปัจจุบันช่วยเหลือได้มากกว่า 320 ครัวเรือน จำนวนที่ดิน 2,375 ไร่

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาที่ดินจากการดำเนินนโยบายของรัฐ โดยจัดสรรที่ดินให้เช่าซื้อหรือเช่า ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมแบบผสมผสาน เช่น โครงการที่บ้านเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รองรับผู้เดือดร้อนในพื้นที่ดำเนินโครงการอีอีซี 45 ครัวเรือน 159 คน คาดแล้วเสร็จในเดือน ก.พ.2563

ส่วนการประกาศใช้แผนที่วันแม็ป ปี 2563 จะดำเนินการทีละโซนในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา รัฐบาลพยายามทำให้เต็มที่

รวมถึงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 5 จี เป็นพื้นฐานสำคัญพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา การสาธารณสุข ยกระดับสวัสดิการทางสังคม

เทคโนโลยี 5 จี จะเชื่อมประสานระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท ในที่สุดนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในเดือน ก.พ.2563 โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเปิดประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม เพื่อวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เป็นศูนย์กลางระบบนิเวศดิจิทัล จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ยุค 5 จี อย่างสมบูรณ์แบบ

กสทช.คาดผลประโยชน์เศรษฐกิจยุค 5 จี ในประเทศไทยปี 2578 จะพุ่งถึง 2.3 ล้านล้านบาท

ส่วนการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ รัฐบาลทำได้เกินเป้าหมาย จากราคา 2.30 บาทต่อกิโลกรัม พุ่งเป็น 6 บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉพาะในปี 2563 จะผลักดันให้น้ำมันบี 10 ดีเซลพื้นฐานใหม่ใช้ได้ทั่วประเทศ เพื่อช่วยสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบในประเทศ

เสถียรภาพราคาปาล์มสูงขึ้น และช่วยลดฝุ่นจิ๋วพีเอ็ม 2.5

ทีมการเมือง ถามว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรระหว่าง “3ป” ประกอบด้วย “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม

พล.อ.ประวิตร บอกว่า “ผม-อนุพงษ์-ประยุทธ์ อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก 30-50 ปี

ไม่มีทะเลาะกัน ผมกับนายกฯสนิทกัน ผมกับ รมว.มหาดไทย ก็สนิทกัน”

กระแสความขัดแย้งระหว่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ กับ “3 ป” เป็นอย่างไร พล.อ.ประวิตร บอกว่า ไม่มีความขัดแย้งใดๆ ผมไม่มีอะไรกัน รองฯสมคิดทำงานกับนายกฯ โดยนายกฯนั่งเป็นประธาน ครม.เศรษฐกิจ เพราะมีรองนายกฯจากพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ใน ครม.เศรษฐกิจด้วย และมีรองฯสมคิด ดูแลเศรษฐกิจและคิดมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ตั้งแต่เดือน ม.ค.2563 สถานการณ์การเมืองเริ่มร้อนระอุทันที เริ่มนัดลงสู่ถนนโดย “วิ่งไล่ลุงตู่” พล.อ.ประวิตร บอกว่า ไม่เป็นอะไร จะลงก็ลำบาก ต้องขออนุญาตตามกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะ

มีปัจจัยอะไรบ้างสุ่มเสี่ยงต่อเสถียรภาพรัฐบาล พล.อ.ประวิตรบอกว่า ไม่มี

ห่วงปัญหาเศรษฐกิจ แต่เศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหาหมด

รัฐบาลพยายามหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

ความมั่นคงของประเทศและเสถียรภาพในพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้าง พล.อ.ประวิตร บอกว่า...

...ไม่มีปัญหา ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคเล็ก พรรคน้อย ร่วมมือกันดี

“ผมอยู่ตรงนี้คุยกันตลอด ดูแลทั้งหมดไม่มีอะไร ถ้ามีจะบอก ขอยืนยันไม่มีปัญหา”.

ทีมการเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เกือบไปแล้ว "บิ๊กป้อม" เดินสะดุดฟุตปาท หน้าคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
01:53

เกือบไปแล้ว "บิ๊กป้อม" เดินสะดุดฟุตปาท หน้าคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:22 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์