มุมข้าราชการ : นายดาบเป็น ร.ต.ต.

ข่าว

มุมข้าราชการ : นายดาบเป็น ร.ต.ต.

ซี.12

  6 ธ.ค. 2562 05:01 น.


  การพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 19 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) นั้น

  กลุ่มที่น่าสนใจและสมควรบันทึกชื่อไว้เป็นเกียรติยศที่สุดคือ ข้าราชการตำรวจยศ ดาบตำรวจ ซึ่งเป็น ชั้นประทวน ได้รับพระราชทานยศ ชั้นสัญญาบัตร เป็น ร้อยตำรวจตรี จำนวน 87 ราย ซึ่งเสนอไปแล้ว 20 ราย วันนี้มีต่อคือ

  21.ดาบตำรวจ ธรรมธร นาใจแก้ว เป็น ร้อยตำรวจตรี 22.ดาบตำรวจ นครรัตน์ ภูรินทร์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 23.ดาบตำรวจ นรินทร์ เทียมทอง เป็น ร้อยตำรวจตรี 24.ดาบตำรวจ นิสิทธิ์ สุนทรนนท์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 25.ดาบตำรวจ บรรเจิด สรณนันท์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 26.ดาบตำรวจ ปฎิวัติ เดชชิต เป็น ร้อยตำรวจตรี 27.ดาบตำรวจ ประพันธ์ จตุรมนตรี เป็น ร้อยตำรวจตรี 28.ดาบตำรวจ ประยูร ปิยะไพร เป็น ร้อยตำรวจตรี 29.ดาบตำรวจ ประสิทธิ์ สมร เป็น ร้อยตำรวจตรี 30.ดาบตำรวจ ปราโมทย์ ท้วมเอื้อ เป็น ร้อยตำรวจตรี 31.ดาบตำรวจ ปรินทร บําเพ็ญ เป็น ร้อยตำรวจตรี 32.ดาบตำรวจ ปรีชา ทิพย์อักษร เป็น ร้อยตำรวจตรี 33.ดาบตำรวจ ผดุงเกียรติ เงินแก๊ง เป็น ร้อยตำรวจตรี 34.ดาบตำรวจ ผ่านตะวัน อุตคํา เป็น ร้อยตำรวจตรี 35.ดาบตำรวจ พณัช ริ้วเหลือง เป็น ร้อยตำรวจตรี 36.ดาบตำรวจ พยอม กิจเสนาะ เป็น ร้อยตำรวจตรี 37.ดาบตำรวจ พิทักษ์ พละไกร เป็น ร้อยตำรวจตรี 38.ดาบตำรวจ พินิจ วงศ์ดาว เป็น ร้อยตำรวจตรี 39.ดาบตำรวจ พิพัฒน์ ผุยหนองโพธิ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 40.ดาบตำรวจ พีรศิษฐ์ อินต๊ะเสนา เป็น ร้อยตำรวจตรี

  41.ดาบตำรวจ ไพบูลย์ สุนทรสัตถาพร เป็น ร้อยตำรวจตรี 42.ดาบตำรวจ ภาณุพงศ์ ศรีใหม่ เป็น ร้อยตำรวจตรี 43.ดาบตำรวจ มนูญ มณีโชติ เป็น ร้อยตำรวจตรี 44.ดาบตำรวจ มนูญ ศิริโสภณวิชญ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 45.ดาบตำรวจ มนูญ อุทธามนตรี เป็น ร้อยตำรวจตรี 46.ดาบตำรวจ ไมตรี ทบแป เป็น ร้อยตำรวจตรี 47.ดาบตำรวจ ยศวัจน์ อ่อนละมัย เป็น ร้อยตำรวจตรี 48.ดาบตำรวจ ยุทธสิทธิ สุกไสว เป็น ร้อยตำรวจตรี 49.ดาบตำรวจ รชต เขียวสมอ เป็น ร้อยตำรวจตรี 50.ดาบตำรวจ รวินท์ทัพพ์ จิรภัคโภคิน เป็น ร้อยตำรวจตรี 50.ดาบตำรวจ รัฐภูมิ นะวงศ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 51.ดาบตำรวจ วัชระ ชื่นชมพุทธ เป็น ร้อยตำรวจตรี 52.ดาบตำรวจ วิทยา วงษ์สวรรค์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 53.ดาบตำรวจ วุฒิศักดิ์ สีโส เป็น ร้อยตำรวจตรี 54.ดาบตำรวจ ศักดิ์ชัย ราชสงค์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 55.ดาบตำรวจ สงกรานต์ หงษาวัน เป็น ร้อยตำรวจตรี 56.ดาบตำรวจ สงวน ชุมภูทอง เป็น ร้อยตำรวจตรี 57.ดาบตำรวจ สมทรง จริตงาม เป็น ร้อยตำรวจตรี 58.ดาบตำรวจ สมบูรณ์ ปั้นเกิด เป็น ร้อยตำรวจตรี 59.ดาบตำรวจ สมพงษ์ โสระเสาร์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 60.ดาบตำรวจ สมพร รัตนะ เป็น ร้อยตำรวจตรี

  61.ดาบตำรวจ สมศิริชัย สง่าชาติ เป็น ร้อยตำรวจตรี 62.ดาบตำรวจ สามารถ มณีเนตร เป็น ร้อยตำรวจตรี 63.ดาบตำรวจ สามารถ สู่เจริญ เป็น ร้อยตำรวจตรี 64.ดาบตำรวจ สายัณห์ อุ่นใจ เป็น ร้อยตำรวจตรี 65.ดาบตำรวจ สิงห์ทอง สิทธิยศ เป็น ร้อยตำรวจตรี 66.ดาบตำรวจ สุธีร์ สายโชติ เป็น ร้อยตำรวจตรี 67.ดาบตำรวจ สุรเดช เสือเขียว เป็น ร้อยตำรวจตรี 68.ดาบตำรวจ สุรวัช ฉัตรวชิรพฤกษ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 69.ดาบตำรวจ สุริยะ เชื้อสมุทร เป็น ร้อยตำรวจตรี 70.ดาบตำรวจ เสกสรรค์ ธรรมสนธิเจริญ เป็น ร้อยตำรวจตรี 71.ดาบตำรวจ ไสว พวงระย้า เป็น ร้อยตำรวจตรี 72.ดาบตำรวจ อดุลย์ ศรีพิมพ์สอ เป็น ร้อยตำรวจตรี 73.ดาบตำรวจ อนุพงษ์ ปลาสุวรรณ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 74.ดาบตำรวจ อนุรักษ์ อารีรักษ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 75.ดาบตำรวจ อนุวัช เอรวัล เป็น ร้อยตำรวจตรี 76.ดาบตำรวจ อรรณพ ต๊อดแก้ว เป็น ร้อยตำรวจตรี 77.ดาบตำรวจ อวยชัย ทวิชัย เป็น ร้อยตำรวจตรี 78. ดาบตำรวจ อัฐกรณ์ ขวาคํา เป็น ร้อยตำรวจตรี 79.ดาบตำรวจ อานุภาพ ธนสีลังกูร เป็น ร้อยตำรวจตรี 80.ดาบตำรวจ อิทธิภัทร์ สุขไพบูลย์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 81.ดาบตำรวจ อิทธิมนต์ วัฒนธัชพงศ์ เป็น ร้อยตำรวจตรี 82.ดาบตำรวจ อุบล เพชรแอง เป็น ร้อยตำรวจตรี 83.ดาบตำรวจ โอได สมัชชัย เป็น ร้อยตำรวจตรี

  ในจำนวนนี้มี ดาบตำรวจหญิง อยู่ด้วย 4 รายคือ 84.ดาบตำรวจหญิง ชินาภา ทิพย์เทียมรัตน์ เป็น ร้อยตำรวจตรีหญิง 85.ดาบตำรวจหญิง ปภาดา จิระวัฒนาสมกุล เป็น ร้อยตำรวจตรีหญิง 86.ดาบตำรวจหญิง พจนกร ดําคง เป็นร้อยตำรวจตรีหญิง 87.ดาบตำรวจหญิง สุนิสา ม่วงกลํ่า เป็น ร้อยตำรวจตรีหญิง

  ขอร่วมภาคภูมิใจในเกียรติประวัติชีวิตของผู้หมวดทั้ง 87 ท่าน.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  4 ราศี ดวงชะตาดีขึ้น หลังจากดาวทั้ง 4 รวมตัว : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี
  03:55

  4 ราศี ดวงชะตาดีขึ้น หลังจากดาวทั้ง 4 รวมตัว : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:38 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์