กีฬา
100 year

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ อนุญาต บุคคล 6 ราย สละสัญชาติไทยได้

ไทยรัฐออนไลน์11 ต.ค. 2562 19:59 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ประชาชน จำนวน 6 ราย ผู้มีสัญชาติไทย สละสัญชาติไทย ไปถือสัญชาติอื่นได้ เหลือเพียงสัญชาติเดียวได้ 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย

ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดา มีความประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไป ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงภายในหนึ่งปี
นับแต่ วันที่มีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ ย่อมสละสัญชาติไทยได้ ตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทย ตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ จํานวน ๖ ราย โดยมีรายชื่อ ดังตอไปนี้

๑. นายเกรียงไกร ฮวง เลขประจําตัวประชาชน ๕-๕๔๐๗-๐๐๐๒๗-๙๕-๑
บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติจีน (ไต้หวัน) ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติจีน (ไต้หวัน) สัญชาติเดียว

๒. นายสุรดิษ ยามาซากิ เลขประจําตัวประชาชน ๑-๕๖๐๓-๐๐๓๑๒-๙๐-๗
บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติญี่ปุ่น ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติเดียว

๓. นางสาวอะยูมิ วาตานาเบ้ เลขประจําตัวประชาชน ๑-๑๐๓๑-๐๐๕๘๔-๙๙-๓
บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติญี่ปุ่น ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติญี่ปุ่นสัญชาติเดียว

๔. นายดนัยลี ออสมอนด์ เลขประจําตัวประชาชน ๑-๓๐๙๙-๐๒๖๒๐-๔๔-๘
บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติบริติช ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติบริติชสัญชาติเดียว

๕. นายเก็ต เฮาส์ แตง เลขประจําตัวประชาชน ๑-๕๐๙๙-๖๐๐๐๐-๘๗-๑ บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติสิงคโปร์ ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติสิงคโปร์สัญชาติเดียว

๖. นายสิงหาลิม เลขประจําตัวประชาชน ๑-๕๖๐๑-๐๐๔๕๓-๑๒-๔ บุคคลสัญชาติไทยและสัญชาติสิงคโปร์ ได้แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย เพื่อไปถือสัญชาติสิงคโปร์สัญชาติเดียว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ราชกิจจานุเบกษาสละสัญชาติไทย คลิกที่นี่ 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สละสัญชาติไทยข่าวเด่นราชกิจจานุเบกษาสัญชาติไทยสละสัญชาติขอสัญชาติข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้