ครม.อนุมัติ ประกันรายได้ "ปาล์มน้ำมัน ข้าว 5 ชนิด" กว่า 3.4 หมื่นล้าน

ข่าว

ครม.อนุมัติ ประกันรายได้ "ปาล์มน้ำมัน ข้าว 5 ชนิด" กว่า 3.4 หมื่นล้าน

ไทยรัฐออนไลน์

27 ส.ค. 2562 19:04 น.

ครม.อนุมัติ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม 4 บาทต่อกก. พร้อมประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีก 5 ชนิด ข้าวหอมมะลิ หมื่นห้า ข้าวเปลือกเหนียวหมื่นสอง


วันที่ 27 ส.ค. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลมติคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยพืชทั้ง 2 โครงการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร ในภาวะที่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

ครม.ได้อนุมัติทั้งสองโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดคือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว ครม.อนุมัติงบประมาณวงเงิน 21,495 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว 5 ชนิด มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปี 2562 จำนวน 892,176 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการตุลาคม 2562-ตุลาคม 2563

ประเภทข้าวที่ได้รับประกัน

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า 10,000บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย คือ ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 กับกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.โดยตรง หากราคาตลาดต่ำกว่าราคารับประกันรายได้

การกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั่วถึง และไม่ให้เกิดการทุจริต จะมีคณะอนุกรรมการสองชุด 1) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ติดตามการบริหาร 2) คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อติดตามกำกับการดำเนินโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม ไม่กดราคา

ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ครม.อนุมัติงบประมาณวงเงิน 13,378 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ขึ้นทะเบียนสามแสนราย ระยะเวลาโครงการสิงหาคม 2562-กันยายน 2563 โดยผลปาล์มทะลายที่เข้าโครงการจะต้องมีคุณภาพน้ำมัน 18% กิโลกรัมละ 4 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ใช้เกณฑ์ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 3 บาท บวกค่าขนส่งกิโลกรัมละ 0.25 บาท และผลตอบแทนให้เกษตรกรร้อยละ 23 หรือกิโลกรัมละ 0.75 บาท ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.โดยตรง หากราคาตลาดต่ำกว่าราคารับประกันรายได้

และเช่นเดียวกับโครงการรับจำนำข้าว จะมีตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแนวทางการดำเนินการบริหารปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของหลายกระทรวง เพื่อเร่งเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มในประเทศ และควบคุมปริมาณน้ำมันปาล์มล้นตลาด

การเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์ม

1. การใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อการผลิตไฟฟ้า เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เร่งรัดการจัดซื้อน้ำปาล์มดิบส่วนที่เหลือ 133,750 ตัน เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางประกบให้ครบ 200,000 ตัน ตามมติ ครม. เมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 ให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์

2. การส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล

เห็นชอบให้กระทรวงพลังงานเร่งดำเนินการปรับดันให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี10 เป็นน้ำมันดีเซลมาตรฐานภายในสิ้นปี 2562 จากเดิมที่เป็นบี7 และสนับสนุนให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 บี7 เป็นทางเลือก

สองแนวทางนี้ถ้าทำได้ตามเป้าหมายเชื่อมั่นว่าจะทำให้ราคาน้ำมันปาล์มมีราคาที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนมีราคาที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน

3.เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์หาช่องทางเพิ่มการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปาล์มบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์ปาล์ม ไปประเทศที่มีศักยภาพ

การบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้ำมันปาล์มล้นตลาด

1.เห็นชอบการค้าภายในพิจารณาแนวทางการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ โดยใช้เทคโนโลยีที่สามารถวัดได้ตลอดเวลา (real time) มีความเที่ยงตรง น่าเชื่อถือเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและบริหารจัดการสต็อกน้ำมันปาล์มดิบ

2.เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดเงื่อนไขการบริหารการนำเข้าให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงภายใต้หรอกตกลงทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพสินค้า

3.เห็นชอบให้กรมศุลกากร กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพเรือ กองทับบก และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมกำกับดูแลการนำเข้าน้ำมันปาล์มในระบบปกติ การลักลอบนำเข้า รวมถึงการถ่ายลำผ่านแดนไปประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน้ำ

และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในภาคเกษตรปาล์มน้ำมัน กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้เร่งผลักดันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติประกันรายได้เกษตรกรปาล์มน้ำมันข้าว 5 ชนิดปาล์มโลละ 4 บาทราคาพืชผลเกษตรตกต่ำรัชดา ธนาดิเรกข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 11:34 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์