ไลฟ์สไตล์
100 year

นายกฯ ออกกฎ ก.ตร.แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ยึดลำดับอาวุโส

ไทยรัฐออนไลน์
6 ส.ค. 2562 18:26 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานก.ตร. ออกกฎว่าด้วย การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ยืนยันยึดลำดับอาวุโส 

ข่าวแนะนำ

โดยที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ยกเลิก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการออกกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่มีหลักการหรือข้อความสอดคล้องกันในรูปแบบตามปกติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงออกกฎ ก.ตร.ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคำนิยาม
“ลำดับอาวุโส” และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ลำดับอาวุโส” หมายความว่า การจัดลำดับอาวุโสเพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นไปตามกฎ ก.ตร. นี้”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๑ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๙/๑ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกหรือแต่งตั้ง ให้จัดลำดับอาวุโส ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้มียศสูงกว่า (ไม่รวมถึงยศที่ได้รับจากการแต่งตั้งเป็นกรณีพิเศษ) เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

(๒) ถ้ามียศเท่ากัน ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับนั้นในกรมตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นานกว่า เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

(๓) ถ้าดำรงตำแหน่งตาม (๒) นานเท่ากัน ให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปนานกว่าตามลำดับจนถึงตำแหน่งระดับรองสารวัตร เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า
ตำแหน่งถัดลงไปให้หมายความรวมถึงตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการและสารวัตรใหญ่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วย

(๔) ถ้าดำรงตำแหน่งระดับถัดลงไปตาม (๓) นานเท่ากัน ให้ผู้ที่มีระยะเวลา การดำรงตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานกว่า เป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า

(๕) ถ้ามีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งชั้นสัญญาบัตรนานเท่ากัน ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้มีลำดับอาวุโสสูงกว่า สำหรับข้าราชการตำรวจที่ถูกประจำหรือสำรองราชการในระดับตำแหน่งใดให้ถือว่ายังคงดำรงตำแหน่งระดับนั้นตลอดระยะเวลาที่ประจำหรือสำรองราชการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้หมายความรวมถึงระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ในระดับตำแหน่งนั้นๆ ด้วย”

ให้ไว้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษากฎ ก.ตร.ประยุทธ์ จันทร์โอชาลำดับอาวุโสประธานกรรมการข้าราชการตำรวจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 11:44 น.