ไลฟ์สไตล์
100 year

ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1

ซี.12
6 ส.ค. 2562 05:01 น.
SHARE


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 1 (Chief of Digital Agro Business) ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม–16 พฤศจิกายน 2562

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรสมัยใหม่จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเพื่อบูรณาการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 1 จำนวน 55 ราย โดยแยกประเภทผู้เข้ารับการอบรมจากภาครัฐ 11 ราย จากรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน 8 ราย จากภาคเอกชน 36 ราย ดังนี้

ภาครัฐ 11 รายได้แก่ 1.นางสาวจีรพรรณ โอฬารธนาเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2.นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 3.นางณพิชญา เทพรอด ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 4.นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5.พลอากาศตรีนพดล วีรยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 6.นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา 7.นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 8.นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 9.นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10.นายศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 11.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

จาก รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน 8 รายคือ 1.นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 2.นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3.นางสาวเพชรดา อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) 4.นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6.นายวิรัช วาณิชธนากุล รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 7.นายสมชาย กองกลม
รองผู้อำนวยการฝ่ายใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย 8.นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจ เกษตร” รุ่นที่ 1 (Chief of Digital Agro Business) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในส่วนที่มาจากภาคเอกชน 36 รายนั้นมีในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่1ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์อบรมมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10:29 น.