ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ 03/08/62

ซี.12
3 ส.ค. 2562 05:01 น.
SHARE

การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองออกมาแล้วโดยมีการแต่งตั้ง นายปรีชา ชวลิตธํารง เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา นางสุวิมล ภูมิสิงหราช เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งเลขานุการประธานรัฐสภา นางสาวณัชฐานันท์ รูปขจร เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรองประธานรัฐสภา

ข่าวแนะนำ

ของ สภาผู้แทนราษฎร มีการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง คือให้ นายวิวัฒน์ มุ่งการดี เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุกิจ อัถโถปกรณ์ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เป็นข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ตําแหน่งเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร

ในส่วนของ วุฒิสภา ก็มีการแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง คือ นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา นายศิรัส ตามสกุล เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งเลขานุการประธานวุฒิสภา นายเมธี ยะรังษี เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการประธานวุฒิสภา นายบุญส่ง น้อยโสภณ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นายภูริพัฒน์ ถนอมศรีอุทัย เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางสาวศรีสอางค์ ปึงปิยะกุล เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

นอกจากนั้นยังมีประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ ระบุว่า เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นอันพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพราะเกษียณอายุ 5 รายดังนี้ นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร ตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหาร ระดับสูง) นางสาวสุนทร รักเมือง ตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล ตําแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหาร ระดับสูง) นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์ ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร ระดับทรงคุณวุฒิ) นางชลลดา กันคล้อย ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ (วิทยากร ระดับทรงคุณวุฒิ)

มีเรื่องราวของคนดีที่ได้รับการยกย่องคือการพระราชทาน เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจําปี 2562 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจําปี 2562 ให้แก่ ลูกเสือ และ บุคลากรทางการลูกเสือ ที่ประกอบความดีความชอบตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 จํานวน 6 ราย ดังนี้ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีสุขใส เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กับ เด็กชายปรวิทย์ สุขเมฆ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3 ได้แก่ เด็กชายชนัญญู เพชรอาวุธ ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวเรขา ข่ายเงิน ผู้กํากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านซําตะเคียน จังหวัดพิษณุโลก นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ นายครรชิต คูณสาร ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจําสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการรัฐสภาสุวิมล ภูมิสิงหราชอิสระ เสรีวัฒนวุฒิสุกิจ อัถโถปกรณ์สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุลมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:25 น.