ไลฟ์สไตล์
100 year

คน 64.5% อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ปีนี้ ปชป.หนาว "สุดารัตน์" นำโด่ง

ไทยรัฐออนไลน์
1 ส.ค. 2562 13:27 น.
SHARE

บ้านสมเด็จโพลล์ ชี้ คน 64.5% อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ในปี 2562 ปชป.มีหนาว สุดารัตน์นำโด่ง ชัชชาติตามมาติดๆ ขณะอภิสิทธิ์ มาอันดับ 4

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,218 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่าประชากรเกิน 100,000 คน ต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ข่าวแนะนำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เสียงสะท้อนของคนกรุงเทพมหานครในด้านปัญหาต่างๆ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.กำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร 3.แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ 4.บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 5.วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 6.อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 และกฎหมายอื่นๆ ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2562 ร้อยละ 64.5 และอยากได้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติมีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 22.8 มากที่สุด อันดับที่สองคือ มีความซื่อสัตย์โปร่งใส ร้อยละ 18.9 อันดับที่สามคือ มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 15.5 อันดับที่สี่คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 15.4 และอันดับที่ห้าคือ มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 15.3

ในส่วนของนโยบายที่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 30.9 อันดับที่สอง คือ ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 19.4 อันดับที่สาม คือ ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 17.4 อันดับที่สี่คือ ด้านการจราจรและขนส่งมวลชน ร้อยละ 16.0 และอันดับที่ห้าคือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 8.2

ในส่วนของนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยากให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด อันดับที่หนึ่ง คือ ปัญหาการคอร์รัปชัน ร้อยละ 28.8 อันดับที่สองคือ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 23.4 อันดับที่สามคือ ปัญหาการจัดการน้ำเสีย ร้อยละ 9.0 อันดับที่สี่คือ ปัญหาสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 8.6 และอันดับที่ห้าคือ ปัญหาการกีดขวางทางเท้า (ฟุตปาท) ร้อยละ 8.0

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าบุคคลที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุด อันดับที่หนึ่ง คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 21.3 อันดับที่สองคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 20.8 อันดับที่สามคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 16.3 อันดับที่สี่คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 14.8 และอันดับที่ห้าคือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 8.7 โดยปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งครั้งนี้มากที่สุด คือ ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือพรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 37.5

รายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นกับเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1. ในปี 2562 ท่านอยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

อยาก ร้อยละ 64.5
ไม่อยาก ร้อยละ 13.0
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.5

2. ท่านอยากได้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติแบบใดมากที่สุด

มีความซื่อสัตย์โปร่งใส ร้อยละ 18.9
มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 15.3
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 15.4
มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 22.8
มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 15.5
มีการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ร้อยละ 12.1

3. ท่านคิดว่านโยบายใดที่เป็นนโยบายที่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ

ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 19.4
ด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาเมือง ร้อยละ 8.1
ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 17.4
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 30.9
ด้านการจราจรและขนส่งมวลชน ร้อยละ 16.0
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 8.2

4. ปัญหาใดที่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด

ปัญหาการคอร์รัปชัน ร้อยละ 28.8
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 7.6
ปัญหาสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 8.6
ปัญหาการจัดการน้ำเสีย ร้อยละ 9.0
ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 23.4
ปัญหาการจัดการน้ำท่วม ร้อยละ 6.7
ปัญหาการกีดขวางทางเท้า (ฟุตปาท) ร้อยละ 8.0
ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ร้อยละ 3.4
ปัญหาการตัดต้นไม้ริมทาง/การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 4.0
อื่นๆ ร้อยละ 0.5

5. ท่านคิดว่าปัจจัยที่ทำให้ท่านตัดสินใจในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากที่สุด

ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 62.5
พรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 37.5

6. ท่านคิดว่าบุคคลใดเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุด

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 16.3
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 20.8
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 14.8
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 21.3
นายกรณ์ จาติกวณิช ร้อยละ 6.2
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ร้อยละ 8.3
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 8.7
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ร้อยละ 3.0
อื่นๆ ร้อยละ 0.6

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เลือกผู้ว่าฯกทม.เลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้านสมเด็จโพลล์สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ชัชชาติ สิทธิพันธุ์อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:36 น.