ไลฟ์สไตล์
100 year

ทิ้งทวน ราชกิจจาฯ ลงประกาศ"บิ๊กตู่"ออกคำสั่งยกเลิกคำสั่ง หน.คสช.แล้ว

ไทยรัฐออนไลน์
9 ก.ค. 2562 19:48 น.
SHARE

คสช.ทิ้งทวนก่อนจาก ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ยกเลิก ประกาศ, คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้าคสช.บางฉบับที่หมดความจำเป็น จำนวน 66 ฉบับแล้ว

วันที่ 9 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น ทั้งเรื่อง คำสั่งยกเลิกอำนาจพิจารณาคดีศาลทหาร โดยให้โอนคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไปที่ศาลยุติธรรม แต่ต้องไม่กระทบอำนาจของศาลทหาร เรื่องการบังคับใช้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. เกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย และยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ โดยมีคำสั่งยกเลิกจำนวน 66 ฉบับ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ.

ข่าวแนะนำ

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ และคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ซึ่งในขณะนี้การดําเนินการ ตามประกาศและคําสั่งบางฉบับได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว สมควรยกเลิกประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติที่หมดความจําเป็น เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมายทั้งระบบเพื่อประโยชน์ ในการเข้าถึงและการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ระบุในบัญชีหนึ่งท้ายคําสั่งนี้

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดให้คดีอยู่ในอํานาจของศาลทหาร ตามที่ระบุในบัญชีสองท้ายคําสั่งนี้

บรรดาการกระทําความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะกระทําก่อนหรือหลังคําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอํานาจ การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนการกระทําความผิดที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีของศาลทหาร ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้โอนคดีนั้น ๆ ไปยังศาลยุติธรรม แต่ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง กระทําความผิดที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารบัญญัติให้เป็นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร โดยให้การกระทําความผิดดังกล่าวยังคงอยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหารต่อไป

การโอนคดีตามวรรคสองไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระทําไปแล้ว ในศาลทหารก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้น เป็นกระบวนพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีด้วย

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่ง คณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในบัญชีสามท้ายคําสั่งนี้

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กําหนดในบัญชีสี่ท้ายคําสั่งนี้

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตรา กําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในบัญชีห้าท้ายคําสั่งนี้

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๑๓ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาใดตามข้อ ๑๒ ได้รับการแก้ไขปัญหาอันเป็นเหตุสําคัญในการใช้บังคับคําสั่งนี้แล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศกําหนดการยกเลิกการใช้บังคับคําสั่งนี้แก่สถาบันอุดมศึกษานั้นต่อไป"

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ให้จัดตั้งสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอํานาจในการสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการตามพื้นที่ หรือกลุ่มภารกิจ ประสานกับหน่วยงานของรัฐในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายของ นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานบริหารนโยบายของ นายกรัฐมนตรี และให้ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ หน้าที่และอํานาจ การบริหารงานและการดําเนินงานของสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง

ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดให้ สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี มีเจ้าหน้าที่ งบประมาณ สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินการตามที่สํานักงานบริหาร นโยบายของนายกรัฐมนตรีร้องขอให้โอนงบประมาณในการดําเนินการของสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปเป็นของสํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสองต่อไป

นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการพิจารณายกเลิกสํานักงาน บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๘ การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคําสั่งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทํา หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศหรือคําสั่งดังกล่าวก่อนวันที่ประกาศหรือคําสั่งนั้น ๆ สิ้นผลใช้บังคับ โดยให้การกระทําและการปฏิบัตินั้นเป็นการกระทําและการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อ ๙ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คสช.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ยกเลิกคำสั่งคสช.ราชกิจจานุเบกษาคำสั่งคสช.หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยกเลิกอำนาจศาลทหารเลือกตั้ง

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:13 น.