king10
Thairath Logo
กีฬา

นบส.90 (ตอน 4)

โดย ซี.12
18 พ.ค. 2562 05:01 น.
Share :
line-share-logo

หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 90 ที่เปิดการปฐมนิเทศไปแล้ว มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจากกระทรวงต่างๆต่อจากวานนี้ ดังนี้

กระทรวงวัฒนธรรม 100.นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 101.นางสาวชริดา สังข์ทอง ผู้อำนวยการสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 102.นางสาวรัตน์สุดา ตันศรีสกุล หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103.นางเพ็ญนภา กัญชนะ ผูู้้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กระทรวงศึกษาธิการ 104.นายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 105.นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 106.นางอนงค์ลักษณ์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

กระทรวงสาธารณสุข 107.นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 108.นายสงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา 109.นายสามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 110.นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 111.นางปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 112.นางศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 113.นายสุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม 114.นายพุทธิกรณ์ วิชัยดิษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 115.นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 116.นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 117.นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 118.นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 119.นางสาวกาญจนา ทัพป้อม อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 120.นายสมชาย เถื่อนสุวรรณ์ อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 121.นายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 122.นายศุภชัย โปฏก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาต กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จากหน่วยงานอื่นๆ ก็มี คือ 123.นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 124.นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักศาลปกครอง 125.พันตำรวจเอกเอกกมนต์ พรชูเกียรติ รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค 8 126.นางวริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 127.นายวิเชียร ขยันกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานอัยการภาค 1 128.นายไทภัทร ธนสมบัติกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร 129.นางสาวขวัญจิตร บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 130.นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง สำนักงาน กสทช.

เป็นอันครบถ้วนสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 90.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม

นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 90

นบส.90 (ตอน 2)

นบส.90 (ตอน 3)

อ่านเพิ่มเติม...
นบส.90มุมข้าราชการซี.12ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมนบส.1รุ่นที่ 90หลักสูตรนักบริหารระดับสูงข่าวทั่วไป