ไลฟ์สไตล์
100 year

กฤษฎีกาชุดใหม่ (2)

ซี.12
30 เม.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ปรึกษากฎหมาย ของ รัฐบาลดำรงตำแหน่งมาครบวาระแล้ว ตอนนี้จึงเป็นการคัดเลือกตัวเข้ามาใหม่ จำนวน 139 ราย

เมื่อวานนี้นำเสนอไปแล้ว 70 ราย ยังมีอีก 69 รายดังต่อไปนี้

ข่าวแนะนำ

71.นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต 72.นายปิยะสกล สกลสัตยาทร 73. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 74.นายไผทชิต เอกจริยกร 75.ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร 76.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ 77.นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 78.นายพชร ยุติธรรมดำรง 79.นายพนัส สิมะเสถียร 80.คุณพรทิพย์ จาละ

81.นายพรเพชร วิชิตชลชัย 82.พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล 83. นางสาวพวงเพชร สารคุณ 84.นายพสุ โลหารชุน 85.นายเพ็ง เพ็งนิติ 86.นายไพโรจน์ วายุภาพ 87.นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 88.นายมนัส แจ่มเวหา 89.นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 90.นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม

91.นายวรรณชัย บุญบำรุง 92.นายวศิน ธีรเวชญาณ 93.นายวันชัย ศารทูลทัต 94.พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัด 95.นายวิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ 96.นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 97.นายวิษณุ เครืองาม 98.นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 99.พลอากาศเอก วิสุรินทร์ มูลละ 100.นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

101.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ 102.นายศรีราชา วงศารยางกูร 103.นายศักดา ธนิตกุล 104.นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล 105.นายสบโชค สุขารมณ์ 106.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 107.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ 108. นายสมชาย พงษธา 109.นายสมยศ เชื้อไทย 110.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ

111.นายสรรเสริญ ไกรจิตติ 112.นายสวัสดิ์ โชติพานิช 113.นายสีมา สีมานันท์ 114.นายสุขุม กาญจนพิมาย 115.นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย 116.นางสุดา วิศรุตพิชญ์ 117.นางสุดาศิริ วศวงศ์ 118.นายสุเทพ เจตนาการณ์กุล 119.นายสุนทร ทรงฤกษ์ 120.นายสุนทร มณีสวัสดิ์

121.นายสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ 122.นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 123.นายสุรพล นิติไกรพจน์ 124.นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 125.นายสุรินทร์ นาควิเชียร 126.นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส 127.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ 128.นายอนันต์ จันทรโอภากร 129.นายอมร จันทรสมบูรณ์ 130.นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

131.นายอรุณ ภาณุพงศ์ 132.นายอักขราทร จุฬารัตน 133.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ 134.นายอัชพร จารุจินดา 135.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 136.นายอารีย์ วงศ์อารยะ 137.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 138.นายอาษา เมฆสวรรค์ 139.นายอุดม รัฐอมฤต

ในคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหม่นี้มี รัฐมนตรี รวมอยู่ด้วย 4 รายคือ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

กรรมการที่เข้ามาใหม่มี 20 กว่าคน เช่น หม่อมหลวง ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ นายจิรนิติ หะวานนท์ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ นายณรงค์ ใจหาญ นายธนะ ดวงรัตน์ นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส นางเบญจวรรณ สร่างนิทร นายปกรณ์ นิลประพันธ์ นายประทีป เฉลิมภัทรกุล นายประพันธ์ นัยโกวิท นายประสงค์ พูนธเนศ พลเรือเอกปรีชา จามเจริญ นายปัญญา ถนอมรอด นายปิยะพันธ์ จัมปาสุต นายปิยะสกล สกลสัตยาทร นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ นายพสุ โลหารชุน นายวรรณชัย บุญบำรุง นายวศิน ธีรเวชญาณ นายศรีราชา วงศารยางกูร นายศักดา ธนิตกุล นายสุขุม กาญจพิมาย นายสุนทร ทรงฤกษ์ นายสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ และนายอุดม รัฐอมฤต

คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดนี้มีวาระ 3 ปี จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564.

อ่านคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

กฤษฎีกาชุดใหม่

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลศิริ เกวลินสฤษดิ์กรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามุมข้าราชการซี.12ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 05:05 น.