ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ 06/04/62

ซี.12
6 เม.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วสำหรับศพของ วีรชัย วีรชน หรือ วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา ที่ถึงแก่อนิจกรรมในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ หีบศพคลุมธงชาติ นำศพไปบรรจุไว้ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กำหนดสวดพระอภิธรรมในระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน และ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 25 เมษายน 2562

ข่าวแนะนำ

หลังเกษียณอายุราชการ ดิสทัต โหตระกิตย์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้ารับตำแหน่งประธาน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วโดยมีคนหนุ่มไฟแรง พรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นกรรมการด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดใหม่ที่เหลือของ กฟผ.ประกอบด้วย วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ พลเอกสมศักดิ รุ่งสิตา นันธิกา ทังสุพานิช สุธน บุญประสงค์ รองศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นิรมาณ ไหลสาธิต และ พรชัย ฐีระเวช กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ส่วน นันทวัลย์ ศกุนตนาค ที่เกษียณจากตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ พร้อมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ราย คือ ชายพงษ์ นิยมกิจ เธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล รังสรรค์ ตุลชีวิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีพร วงศ์ปรีดี

อีกราย จุฬารัตน์ สุธีธร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเทียบเท่าอธิบดีในกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) พร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 ราย คือ เสรี นนทสูติ ธงทอง จันทรางศุ จักร บุญ–หลง และ วิสุทธิ์ จันมณี

ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมกรรมการอีก 6 ราย คือ สุวิทย์ อมรนพรัตนกุล อัจฉรา เจริญสุข รัชดา อิสระเสนารักษ์ (ภาคเอกชน) ธวัช ผลความดี (ภาคเอกชน) พรรณี อังศุสิงห์ (ภาคเอกชน) และ เขมทัต สุคนธสิงห์ (ภาคเอกชน) มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมมณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน สัญญาบัตรตราตั้ง ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2562

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 และมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สุรพล นิติไกรพจน์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562

นอกจากนั้นยังมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆ อีก 6 ราย โดย 3 รายแรก คือ รองศาสตราจารย์จิรวัฒน์ พิระสันต์ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ จั่นสกุล เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสรีรวิทยา สังกัดคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 รายต่อมาคือ รองศาสตราจารย์ศุภจิตรา ชัชวาลย์ เป็นศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ เป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รองศาสตราจารย์บุญทิพย์ สิริธรังศรี เป็นศาสตราจารย์ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดิสทัต โหตระกิตย์นันทวัลย์ ศกุนตนาคพรพจน์ เพ็ญพาสวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์นันธิกา ทังสุพานิชมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 00:09 น.