"ธนาธร" แจงยิบหุ้น "วี-ลัค มีเดีย" ทิ้งท้าย คนไม่มีอคติ จะเข้าใจ

ข่าว

"ธนาธร" แจงยิบหุ้น "วี-ลัค มีเดีย" ทิ้งท้าย คนไม่มีอคติ จะเข้าใจ

ไทยรัฐออนไลน์

3 เม.ย. 2562 08:13 น.

"ธนาธร" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แจงยิบปมถือหุ้น "วี-ลัค มีเดีย" หลังมีการตั้งข้อสงสัย ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทิ้งท้าย คนไม่มีอคติ จะเข้าใจ ...

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก "Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" เกี่ยวกับกรณีการถือหุ้นของตนเอง ในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ตามที่สำนักข่าวอิศราได้เผยแพร่ข้อมูล จนมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีนี้อย่างแพร่หลาย

โดยขอชี้แจงดังนี้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558 ตนได้เข้าถือหุ้นในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จำนวน 675,000 หุ้น และถือครองหุ้นเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้โอนหุ้นดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้น โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน พร้อมนี้ ผู้โอนและผู้รับโอน กับพยานทั้งสองคน ได้ลงลายมือชื่อในตราสารโอนหุ้นดังกล่าว ต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี)

ในวันเดียวกัน นางสมพรได้ชำระเงินค่าหุ้นให้แก่ตน ด้วยเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา-ตราด (เซ็นทรัลซิตี้) ขีดคร่อมผู้ถือ (A/C PAYEE ONLY) ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 สั่งจ่าย “นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เป็นเงินจำนวน 6,750,000 บาท ทั้งนี้ การโอนหุ้นดังกล่าว ได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว ทั้งนี้ ในวันดังกล่าว ภริยาของตน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเดียวกันนี้ ก็ได้โอนหุ้นทั้งหมดให้แก่ นางสมพรเช่นกัน

ฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จึงมีผู้ถือหุ้นคงเหลือจำนวน 8 คน

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสมพร ได้โอนหุ้นจำนวน 675,000 หุ้น ให้แก่ หลานชายคนที่ 1 โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้น โดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน ต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี)

และในวันเดียวกัน นางสมพร ได้โอนหุ้นจำนวน 225,000 หุ้น ให้แก่ หลายชายคนที่ 2 โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้น มีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน ต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี)

โดยการโอนหุ้นทั้งสองกรณี ได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 แล้ว ฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด จึงมีผู้ถือหุ้นคงเหลือจำนวน 10 คน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ได้ประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้เข้าร่วม 4 คนและมีผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทั้ง 6 คน เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 คน

ในการประชุมวิสามัญดังกล่าว มีวาระหนึ่งเกี่ยวกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ของภริยาตน ตามหนังสือลาออกฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 อีกวาระหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และอีกวาระหนึ่ง เกี่ยวกับการมีมติเลิกบริษัท

ตามที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตนได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ด้วยหรือไม่นั้น ตนได้เคยชี้แจงต่อสื่อแล้วว่า เป็นไปไม่ได้เนื่องจาก ตนไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นและติดภารกิจการหาเสียง ที่สุราษฎร์ธานีและกระบี่ทั้งวัน ตามที่ปรากฏในข่าว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ได้ดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท โดยอ้างตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 และระบุจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 10 คน

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 หลานชายคนที่ 1 และหลานชายคนที่ 2 ได้โอนหุ้นจำนวน 675,000 หุ้น ให้แก่ นางสมพร ตามลำดับ โดยทำเป็นหนังสือตราสารโอนหุ้น มีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคน ต่อหน้าทนายความผู้ทำคำรับรอง (ทนายความโนตารี) ทั้งนี้ การโอนหุ้นดังกล่าว ได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้ว

นอกจากนี้ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นอีก 3 รายก็ได้โอนหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ให้แก่ นางสมพร และได้มีการจดแจ้งการโอนและรับโอนหุ้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 แล้วเช่นเดียวกัน

ในวันเดียวกัน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ได้นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแบบ บอจ.5 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุจำนวนผู้ถือทั้งหมดของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ทั้งสิ้น 5 คน

นอกจากนี้ ยังทิ้งท้ายด้วยว่า ข้อเท็จจริงโดยละเอียด เกี่ยวกับการเป็นผู้ถือหุ้นของตนในบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด หากไม่มีอคติ ย่อมเข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเรื่องนี้ได้อย่างกระจ่างชัด.

ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Thanathorn Juangroongruangkit - ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  วิดีโอแนะนำ

  ธนาธร ควงภรรยาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.บอกสบายใจได้ใช้สิทธิ์
  03:25

  ธนาธร ควงภรรยาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.บอกสบายใจได้ใช้สิทธิ์

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 21:21 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์