ข้าราชการดีเด่น (4)

ข่าว

    ข้าราชการดีเด่น (4)

    ซี.12

      3 เม.ย. 2562 05:01 น.


      ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ที่แต่ละกรม กระทรวง และจังหวัดคัดเลือกมา โดยมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราฯ บริเวณศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ แยกเป็นรายกระทรวงดังนี้

      กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเจริญ น้อยพินิจ นางสาวณัฐฐาทิพย์ ยงสวัสดิ์ กรมควบคุมประพฤติ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา นายวิทยา หิรัญพฤกษ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวนิตยา เพ็งประเสริฐ กรมบังคับคดี นายปวีณ กุมาร นางกมนนิษฐ์ ธีร์รุจินันท์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาววัชริน แม่นยำ นายกฤตณ์พัทธ์ หิรัญปุณยโชติ กรมราชทัณฑ์ นายจรูญ เหง่าลา นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์ นายอุดม สุขทอง นางนฤมล จอมวิญญาณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอกสมัคร จันทร นางสาวศรีแพร บัวจำ สำนักงานกิจการยุติธรรม นางสุภัทรา ปกาสิทธิ์ วโรตม์สิกขดิตถ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นางชนิดาภา ศรีหนองหว้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ นายศราวุธ สิงห์โนนตาด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ นางกรชนก บุญทอง นางสาวณฐพร สิทธิชัย

      กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางอลิสรา มะแซ กรมการศาสนา นางสุรีย์ เกาศล กรมศิลปากร นายชัยนันท์ พันธุ์ภคไพโรจน์ นายสารัท ชลอสันติสกุล กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางณัฐภา บุญงาม นางสาวจันทนา บุญบรรดาล สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวมณีรัตน์ จันทร์มี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายสมชาย ฟ้อนรำดี นายอนันต์ สุขศรี

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นายอนนท์ ป้อมประสิทธิ์ นายสมชาย เงินเนย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายภานุพงศ์ พินกฤษ
      กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสรรเสริญ นามพรหม นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย นางบํารุง บัวสุนทร กรมการแพทย์ นายชูเกียรติ เกียรติขจรกุล นายสถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา นางธนวดี เจริญรัตนกุล นายสุขสัน บุญบัง กรมควบคุมโรค นางสาวดารินทร์ อารีย์โชคชัย นางสาวสมคิด ตั้งภูวศาสตร์ นางศุจินันท์ ตรีเดช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางสาวรัชนี จันทร์เกษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางอุรุญากร จันทร์แสง นางเกตุ สินเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายจรัส รัชกุล นายชาตรี พินใย กรมสุขภาพจิต นายนพดล วาณิชฤดี นายนคร ศรีสุโข นางจําเนียร อุตมะมุณีย์ กรมอนามัย นางทัศนีย์ รอดชมภู นางศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา นางนฤภา วงศ์ปิยะรัตนกุล นางสาวปาวีณา ศิริดํารงค์

      กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวอรพิชญ์ กลิ่นจําปา กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอํานาจ เถาเล็ก นายชัยวัฒน์ มามี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล นายสุรพล ปลื้มใจ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสาวนันท์ บุญยฉัตร นายเอกภพ แก้วเอียด สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสมหวัง ก้อนกงไกว สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาววัฒนาพร ฉิมเรศ นายวีระยุทธ ขุนดํา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวธารทิพย์ ศรีสันติสุข

      กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ นางณันศภรณ์ นิลอรุณ นางนรินทร ชมชื่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายโสภณ กมล นางวัชราภา ทองมี นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ นางพัชรณี วิริยะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสุนันทา พลโภชน์ นายยงยุทธ ใจซื่อดี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวกาญจนา หงษ์รัตน์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ นางสาวศศิรัตน์ อินทร์สุวรรณ

      ข้าราชการพลเรือนดีเด่นยังมีอีกในส่วนของมหาวิทยาลัยต่างๆ.

      “ซี.12”

      อ่านเพิ่มเติม...

      วิดีโอแนะนำ

      สุดช็อก บ้านถล่มทั้งหลัง น้ำป่าทะลัก ซัดเสาบ้านพังต่อหน้าต่อตา
      03:10

      สุดช็อก บ้านถล่มทั้งหลัง น้ำป่าทะลัก ซัดเสาบ้านพังต่อหน้าต่อตา

      thairath-logo

      ApplicationMy Thairath

      ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
      วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:32 น.
      ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
      เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์