รายชื่อเบื้องต้น ผู้สมัคร ส.ส.กทม.แต่ละพรรค พร้อมหมายเลข

ข่าว

  รายชื่อเบื้องต้น ผู้สมัคร ส.ส.กทม.แต่ละพรรค พร้อมหมายเลข

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 ก.พ. 2562 15:57 น.

  มาแล้วทยอยประกาศหมายเลขผู้สมัคร ส.ส.กทม.30 เขต แต่ละพรรค "ไทยรักษาชาติ-ประชาธิปัตย์-เพื่อไทย-พลังประชารัฐ-อนาคตใหม่"

  รายชื่อผู้สมัคร พรรคไทยรักษาชาติ (ส่ง 8 เขต)

  เขต 2 ม.ล.ณัฏฐพล เทวกุล เบอร์ 10

  เขต 3 นายพงษ์พิสุทธิ์ จิตรโสภณ เบอร์ 1

  เขต 4 นายนวธันย์ ธวัชวงศ์เดชากุล มาสมัครอีกที

  เขต 20 นายธกร เลาหพงศ์ชนะ เบอร์ 7

  เขต 21 นายกวีวงศ์ อยู่วิจิตร เบอร์ 12

  เขต 22 นายสราริน ชาลีวรรณ เบอร์ 10

  เขต 24 นางสาวนพสรัญ วรรณศิริกุล เบอร์ 14

  เขต 25 นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่ เบอร์ 10

  2. พรรคประชาธิปัตย์ (ส่งครบ 30 เขต)

  เขต 1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เบอร์ 3

  เขต 2 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ เบอร์ 4

  เขต 3 ม.ล.อภิมงคล โสณกุล เบอร์ 13 

  เขต 4 นายอนุชา บูรพชัยศรี เบอร์ 11

  เขต 5 นายธนา ชีรวินิจ เบอร์ 9

  เขต 6 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เบอร์ 10

  เขต 7 นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ เบอร์ 15

  เขต 8 ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เบอร์ 16

  เขต 9 พ.ต.อ.วิชัย สังข์ประไพ เบอร์ 5

  เขต 10 นายธัญญ์นิธี ชวรัตน์นิธิโชติ เบอร์ 11

  เขต 11 ดร.สมชาย เวสารัชตระกูล เบอร์ 8

  เขต 12 นายรัฐพงษ์ ระหงษ์ เบอร์ 6

  เขต 13 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เบอร์ 8

  เขต 14 นายพรพรหม ณ ส.วิกิตเศรษฐ์ เบอร์ 6

  เขต 15 นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย เบอร์ 1

  เขต 16 นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ อุเซ็ง เบอร์ 12

  เขต 17 น.ส.เบญญาภา เกษประดิษฐ์ เบอร์ 6

  เขต 18 นายอนันต์ ฤกษ์ดี เบอร์ 9

  เขต 19 นางนาถยา แดงบุหงา เบอร์ 14

  เขต 20 นายสามารถ มะลูลีม เบอร์ 11

  เขต 21 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เบอร์ 6

  เขต 22 ท.พ.สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ เบอร์ 14

  เขต 23 นางนันทพร วีรกุลสุนทร เบอร์ 4

  เขต 24 นายสาทร ม่วงศิริ เบอร์ 12

  เขต 25 นายสากล ม่วงศิริ เบอร์ 8

  เขต 26 พ.ต.อ.นพ.สามารถ ม่วงศิริ เบอร์  8

  เขต 27 นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ เบอร์ 8

  เขต 28 นางอรอนงค์ คล้ายนก เบอร์ 10

  เขต 29 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ เบอร์ 3

  เขต 30 ผศ.ดร.รัชดา ธนาดิเรก เบอร์ 10

  3. พรรคเพื่อไทย (ส่ง 22 เขต)

  เขต 1 น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล เบอร์ 9

  เขต 5 นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เบอร์ 13

  เขต 6 นายประพนธ์ เนตรรังษี เบอร์ 3

  เขต 7 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ เบอร์ 17

  เขต 8 ร.ท.หญิงสุณิสา ทิวากรดำรง เบอร์ 6

  เขต 9 นายสุรชาติ เทียนทอง เบอร์ 2

  เขต 10 นายการุณ โหสกุล เบอร์ 1

  เขต 11 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เบอร์ 12

  เขต 12 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เบอร์ 8

  เขต 13 นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เบอร์ 5

  เขต 14 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เบอร์ 5

  เขต 15 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เบอร์ 6

  เขต 16 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เบอร์ 6

  เขต 17 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ เบอร์ 9

  เขต 18 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เบอร์ 15

  เขต 19 นายวิตต์ ก้องธรนินทร์ เบอร์ 1

  เขต 23 นายธวัชชัย ทองสิมา เบอร์ 6

  เขต 26 นายวัน อยู่บำรุง เบอร์ 13

  เขต 27 พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง เบอร์ 3

  เขต 28 นายวัฒนา เมืองสุข เบอร์ 3

  เขต 29 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เบอร์ 11

  เขต 30 นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ เบอร์ 6

  4. พรรคพลังประชารัฐ (ส่งครบ 30 เขต)

  เขต 1 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ เบอร์ 14

  เขต 2 ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เบอร์ 2

  เขต 3 นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ เบอร์ 3

  เขต 4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา เบอร์ 6

  เขต 5 น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต เบอร์ 2

  เขต 6 นางภาดาท์ วรกานนท์ เบอร์ 11

  เขต 7 น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ เบอร์ 4

  เขต 8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ เบอร์ 2

  เขต 9 นายสิระ เจนจาคะ เบอร์ 6

  เขต 10 นางกนกนุช กลิ่นสังข์ เบอร์ 13

  เขต 11 นายอิทธิพัทธ์ เศรษฐยุกานนท์ เบอร์ 7

  เขต 12 ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น เบอร์ 12

  เขต 13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เบอร์ 9

  เขต 14 นายณริช ผลานุรักษา เบอร์ 9

  เขต 15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ เบอร์ 12

  เขต 16 น.ส.เกศกานดา อินช่วย เบอร์ 11

  เขต 17 นายศิริพงษ์ รัสมี เบอร์ 10

  เขต 18 นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ เบอร์ 1

  เขต 19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด เบอร์ 9

  เขต 20 นายธันวา ไกรฤกษ์ เบอร์ 6

  เขต 21 ดร.จักรรีรัตน์ แสงราวี เบอร์ 2

  เขต 22 นายศันสนะ สุริยะโยธิน เบอร์ 11

  เขต 23 นางสาวทิพานัน ศิริชนะ เบอร์ 5

  เขต 24 นายไกรเสริม โตทับเที่ยง เบอร์ 6

  เขต 25 นายธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ เบอร์ 5

  เขต 26 นายวัชระ กรรณิการ์ เบอร์ 14

  เขต 27 นางสาวบุณณดา สุปิยพันธุ์ เบอร์ 14

  เขต 28 ดร.กฤชนนท์ อัยยปัญญา เบอร์ 4

  เขต 29 ผศ.ดร.ณพงศ์ นพเกตุ เบอร์ 15

  เขต 30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร เบอร์ 8

  5. อนาคตใหม่ ครบ 30 เขต 

  เขต 1 น.ส.นพมาศ การุญ เบอร์ 11
  เขต 2 น.ส.พัสวี ภัทรพุทธากร เบอร์ 5
  เขต 3 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน เบอร์ 14
  เขต 4 นายกรณ์ จตุวิมล เบอร์ 2
  เขต 5 นายอดิศร โพธิ์อ่าน เบอร์ 8
  เขต 6 นายคริส โปตระนันทน์ เบอร์ 8
  เขต 7 นายปิยะชาติ อำนวยเวช เบอร์ 3
  เขต 8 เรืออากาศโทธนเดช เพ็งสุข เบอร์ 12
  เขต 9 นายกฤษณุชา สรรเสริญ เบอร์ 12
  เขต 10 นายธนากร ชินอุดมพร เบอร์ 13
  เขต 11 นายนิกม์ แสงศิรินาวิน เบอร์ 13
  เขต 12 นายเอราวัณ วานิชย์หานนท์ เบอร์ 1
  เขต 13 น.ส.ณิชชา บุญลือ เบอร์ 11
  เขต 14 นายศุภชัย กุลโชควณิช เบอร์ 10
  เขต 15 นายอิงควัศ อมาตยกุล เบอร์ 2
  เขต 16 พ.ต.ท.วาทิศ ธนกิจกาศมณี เบอร์ 13
  เขต 17 น.ส.จุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองมงคล เบอร์ 1
  เขต 18 นายเอกฤทธิ เจียกขจร เบอร์ 11
  เขต 19 นายสุรกฤณ ลิมปรัทกาญจนา เบอร์ 3
  เขต 20 ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย เบอร์ 2
  เขต 21 นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ เบอร์ 5
  เขต 22 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เบอร์ 7
  เขต 23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี เบอร์ 1
  เขต 24 นายทศพร ทองศิริ เบอร์ 4
  เขต 25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เบอร์ 2
  เขต 26 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ เบอร์ 9
  เขต 27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ เบอร์ 7
  เขต 28 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เบอร์ 9
  เขต 29 นายทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล เบอร์ 6
  เขต 30 นายณัฐชนน จิตต์สง่า เบอร์ 4

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เลือกตั้ง62ส.ส.กทม.30 เขตหมายเลขผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครส.ส.ข่าวร้อนเลือกตั้ง

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 19:45 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์