ไลฟ์สไตล์
100 year

รับสมัครตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ซี.124 ก.พ. 2562 05:01 น.
SHARE

นอกจากการเปิดรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

อีกรายการหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ข่าวแนะนำ

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อาทิ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ตํ่ากว่า 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสังคมศาสตร์อื่นโดยได้รับปริญญาสังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์หรือศิลปศาสตร์ที่เน้นการศึกษาวิชาเกี่ยวกับนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศานศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง หรือสังคมวิทยา จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

- หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบริหารราชการแผ่นดินโดยดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งบริหารที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารตามกฎหมายว่าด้วยเงินประจำตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- เป็นหรือเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมาย กรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ หรือกรรมการกฤษฎีกา

- เคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าตุลาการหัวหน้าคณะศาลปครองชั้นต้น

- รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือเทียบเท่าหรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารสูงสุด

- รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าอัยการพิเศษประจำเขตหรือเทียบเท่า

- รับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามที่ ก.ศป.ประกาศกำหนด

และต้องเป็นผู้ซึ่งไม่มีลักษณะดังนี้ ได้แก่ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น

ผู้มีคุณสมบัติและสนใจเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องใช้ใบสมัครตามแบบที่ ก.ศป.กำหนด และสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น www.admincourt.go.th

โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกาของวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักศาลปกครอง หรือสอบถามที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2141-0778-79 หรือสายด่วน 1355

เหลือเวลาอีกในราว 1 สัปดาห์ในการเตรียมตัวสมัครดังกล่าว ขั้นตอนต่อจากนี้เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตลอดจนถึงกระบวนการในการคัดเลืิอกจนได้ตุลาการศาลปกครองสูงสุดรุ่นใหม่.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุดรับสมัครรับสมัครตุลาการศาลปกครองสูงสุดมุมข้าราชการซี.12ราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 06:06 น.