ไลฟ์สไตล์
100 year

มุมข้าราชการ 02/02/62

ซี.122 ก.พ. 2562 05:01 น.
SHARE

(ภาพ : นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561 ให้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในทางศิลปวิทยา จำนวน 9 ราย ดังนี้ สาขานิติศาสตร์-นายธานินทร์ กรัยวิเชียร สาขาวิทยาศาสตร์-นายทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล นายศกรณ์ มงคลสุข นางศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย นางสายสมร ลำยอง สาขาแพทยศาสตร์-นายประมุข มุทิรางกูร นายพลรัตน์ วิไลรัตน์ นายอภิวัฒน์ มุทิรางกูร สาขาเทคนิคการแพทย์-นายสุพรรณ ฟู่เจริญ.....

ข่าวแนะนำ

ส่วนการแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการสำคัญในวงราชการ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ด้านการบริหารธุรกิจ) แทนตำแหน่งที่ว่างจากการลาออกของ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช.....

อีกรายการหนึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งที่ว่าง จากการลาออกของ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ทั้งนี้น่าจะมาจากผลพวงของประกาศ ป.ป.ช. ที่กำหนดให้ตำแหน่งกรรมการเหล่านี้ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน ถึงแม้จะแก้ไขใหม่แต่ก็สายไปเสียแล้ว ส่วนตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ที่จะมาแทน ประธานเอกชัย คงต้องรอการเลือกสรรอีกหน่อย .....

สำหรับ ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวม 14 คน ที่เพิ่งแต่งตั้ง แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี มีดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า เป็นประธานกรรมการ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ กิตติชัย วัฒนานิกร 3.ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 4.รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ทิพากร 5.ศาสตราจารย์ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 6.รองศาสตราจารย์ไพโรจน์ ภัทรนรากุล 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน 8.ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ 9.ศาสตราจารย์สมชาย วงศ์วิเศษ 10.ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 11.รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม 12.รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13.รองศาสตราจารย์ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 14.นายธนู กุลชล กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน.....

แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ รวม 5 คน โดยนับวาระใหม่ ดังนี้ 1.นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธาน กรรมการ มี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2.นายสุวิชญ โรจนวานิช 3.รองศาสตราจารย์บุญสนอง รัตนสุนทรากุล 4.นายดิสทัต โหตระกิตย์ 5.นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์.....

มาถึงเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงกันบ้าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ายสับเปลี่ยนอธิบดีกับผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยให้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง และให้ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการข้าว ส่วนสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 3 รายคือ นายยงยุทธ สุทธิชื่น มาจากตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุมิตรา อติศัพท์ มาจากตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ มาจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.....

กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้ง นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.....

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 05:22 น.