ข่าว
100 year

ศอ.บต.ปรับตัว (1)

ซี.1219 ธ.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

ภาพ : พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.กำลังอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับตัวปรับโครงสร้างใหม่

โดยเมื่อไม่นานมานี้มีการโอน พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร ผู้ชำนาญการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถอดเครื่องแบบทหารมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองเลขาธิการ ศอ.บต. หลังจากที่ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ช่วงนี้มีประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การแบ่งส่วนงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2561 ลงนามโดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รักษาราชการแทน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจสำหรับวงราชการที่มีราชการงานเมืองติดต่อกับหน่วยงานนี้

โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดแบ่งกลุ่มภารกิจการปฏิบัติงานภายใน ศอ.บต. ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลบนฐานความเท่าเทียมของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งสอดรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และบูรณาการการปฏิบัติด้านการพัฒนาทั้งปวงของทุกภาคส่วนให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อก้าวสู่สังคมสันติสุข ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มภารกิจการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่ การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนหลักการยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การให้ข้อเสนอแนะและบูรณาการแผนงานและโครงการ

ในด้านการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การอำนวยการและการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบประสานงานเพื่อเชื่อมต่อระบบราชการแบบไร้รอยต่อ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนราชการระดับภูมิภาคและกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐระดับประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกระดับและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การสร้างและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในฐานะภาคีหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อความร่วมมือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการงบประมาณของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เท่าทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความเป็นพลวัตและเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงสุด การบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย และประสานงานโครงการความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นี่เป็นเพียงกลุ่มภารกิจการปฏิบัติงานกลุ่มแรกภายใน ศอ.บต.ซึ่งยังมีกลุ่มอื่นๆให้ติดตามอีก.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศอ.บต.สมเกียรติ ผลประยูร3 จังหวัดชายแดนใต้มุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้