ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ

  ไทยรัฐออนไลน์2 พ.ย. 2561 09:15 น.
  SHARE

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ท.อิทธิศักดิ์ กรินชัย ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ และออกจากราชการ...

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีใจความว่า 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ ดังนี้

  พลตำรวจโท อิทธิศักดิ์ กรินชัย ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ กองบัญชาการตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำผิดวินัย ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ขาดความเสียสละทุ่มเท เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยจึงให้ปลดออกจากราชการ รับบำเหน็จบำนาญ สังกัดส่วนราชการในพระองค์

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก

  ประกาศให้ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  อิทธิศักดิ์ กรินชัยให้ออกจากราชการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ปลดออกจากราชการข่าวทั่วไป

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้