ข่าว
100 year

เกษตรยุคใหม่ (2)

ซี.123 พ.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

จากคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 341/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อสนองนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน นั้น

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการทำงานในส่วนภูมิภาคซึ่งก็คือจังหวัดต่างๆที่มีทั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เป็นผู้แทนกระทรวง/กรม และหน่วยงานของส่วนกลางที่ไปตั้ง สำนักงานอยู่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งของเกษตรเองก็มีมากมายทำให้บางทีมีปัญหาในการทำงานและสายการบังคับบัญชาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลบังคับบัญชา

ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการทรัพยากรทางการบริหารของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Area Based) และการขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการบูรณาการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด รวมทั้งงานหรือภารกิจที่ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดกำหนดไว้ให้เป็นภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมอบหมายการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ดังต่อไปนี้

1.การจัดทำงบประมาณ แผนงาน และโครงการ ที่จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย และให้นำเสนอแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ของโครงการ รวมทั้งการรายงานผลความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อทราบและพิจารณาให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ในกรณีที่มีงานภารกิจหรือปัญหาที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นงานและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ไม่มีหน่วยงานใดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบโดยตรง ขอมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และหรือสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานภารกิจหรือปัญหานั้น

3.ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด ผ่านกลไกคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ ผ่านกลไกคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

ดังนั้น ต่อไปนี้หน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะถือตัวเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดที่ตัวเองไปอาศัยเขาอยู่ไม่ได้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นงานชลประทาน งานพัฒนาที่ดิน สถานีวิจัยการเกษตร พืชสวน พืชไร่ งานวิจัยและพัฒนาการเกษตร ไร่สาธิต แปลงทดลอง ฯลฯ ล้วนแต่ต้องมีการบูรณาการร่วมกับจังหวัดทั้งสิ้น.

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรยุคใหม่

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารราชการมุมข้าราชการซี.12ภาคเกษตรข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้