คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

ปฏิรูปกฎหมาย/สื่อ

ซี.1223 ก.พ. 2561 05:01 น.
SHARE

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายนั้นมี นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน มีความเห็นและข้อสังเกตมากพอสมควร คือ


1.ประเด็นปฏิรูปที่ 3 “มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม” เห็นควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข รับไปพิจารณาดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.ประเด็นปฏิรูปที่ 4 “มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” เห็นควรให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ รับไปพิจารณาดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

3.ประเด็นปฏิรูปที่ 6 “มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายหรือกฎที่มีความสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน” กิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมที่ 1 และ 2 ซ้ำกัน

4.ประเด็นปฏิรูปที่ 7 “มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย กฎ โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายหรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก” และ ประเด็นปฏิรูปที่ 9 “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้โดยสะดวกเพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ” เห็นควรพิจารณาดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

5.บางกิจกรรม/กิจกรรมย่อย ไม่ได้ระบุกรอบวงเงินที่ชัดเจน

6.มีกิจกรรม/กิจกรรมย่อย จำนวน 4 กิจกรรม ที่ระบุให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพิ่มเติมหน่วยงานย่อย ปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ หรือมีการขอเพิ่มอัตรากำลังในส่วนราชการ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

7.กิจกรรม/มีกิจกรรมย่อย จำนวน 10 กิจกรรม ที่ระบุให้มีการตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงานการใหม่ ควรพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

อีกคณะหนึ่งคือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มี นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธานได้สรุปความเห็นและข้อสังเกตเอาไว้ว่า

1.ควรเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของกองทุนด้านสื่อตามกฎหมายต่างๆ เพื่อบูรณาการสนับสนุนการพัฒนาความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน

2.ควรมีกลไกการกำกับดูแลสื่อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่อ ในรูปแบบคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากองค์กร อาทิ ด้านการเฝ้าระวังสื่อ ผู้บริโภค สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้เท่าทันสื่อทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม

3.ประเด็นปฏิรูปมีแหล่งวงเงินเป้าหมายแล้ว แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ยังขาดความชัดเจนของวงเงินงบประมาณในการดำเนินการ

ข้อสังเกตเหล่านี้เกี่ยวพันกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆด้วย ซึ่งจะต้องมีการประสานความเข้าใจเพื่อร่วมกันทำงานให้บรรลุผล.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ปฏิรูปกฎหมายสื่อสารมวลชนปฏิรูปประเทศราชการ

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้