ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ก้าวคนละก้าวเข้าโหมดคืนความสุข : ส่งมอบประชาธิปไตย

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ม.ค. 2561 05:01 น.
  SHARE

  “ทีมข่าวการเมือง” ได้ถือโอกาสการเปลี่ยนผ่านสู่ศักราชใหม่ เปิดหน้าสัมภาษณ์พิเศษบุคคลสำคัญทางด้านความมั่นคง โดยได้คัดสรรบุคคลที่เป็นจิ๊กซอว์ “ชิ้นสำคัญ” ใน สถานการณ์ด้านความมั่นคง มาแง้มมิติทางความคิด มุมมองและตัวตน ชนิดเกาะติดกระแส

  บุคคลทางด้านความมั่นคงที่ “ทีมข่าวการเมือง” เลือกก็คือ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 ฉายา“แม่ทัพตู่” คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็น“ผู้มีความสำคัญในด้านความมั่นคง”

  เมื่อย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ของการใช้กฎเหล็กคำสั่งหัวหน้า คสช. มาตรา 44 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ย้ำมาตลอดจะประกาศวันเลือกตั้งและเดินตามโรดแม็ปในปีนี้

  จากวันนั้นถึงวันนี้ “แม่ทัพตู่” ขยับมุมคิดมองความมั่นคงของประเทศในช่วงปีแห่งการปฏิรูปประเทศ ถึงความมั่นคงของเมืองไทยจะเป็นอย่างไรในปี 2561

  “ตั้งปณิธานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

  และเป็นหลักในการรักษาความมั่นคง

  ปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติตลอดไป”

  พล.ท.กู้เกียรติ ได้เปิดแนวคิดเอาไว้ในช่วงรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมอธิบายให้เห็นภาพถึงบทบาทของกองทัพบก ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพื้นที่ตามแนวชายแดน

  ด้านทิศตะวันตกติดประเทศเมียนมา ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตะเข็บชายแดนยาว 846 กิโลเมตร โดยมีกองกำลังสุรสีห์รับผิดชอบ ด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา ครอบคลุมจังหวัดสระแก้ว ตะเข็บชายแดนยาว 164 กิโลเมตร โดยมีกองกำลังบูรพารับผิดชอบ

  ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน โดยการผนึกกำลังรบหลัก กำลัง กึ่งทหาร และกำลังประชาชน มีการประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง วางกำลังควบคุมพื้นที่-ช่องทาง-ภูมิประเทศสำคัญตามแนวชายแดน

  โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อภัยคุกคาม วางระบบการเฝ้าตรวจ ระบบงานด้านการข่าวตามแนวชายแดน โดยพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพล พัฒนาระบบข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งเฉพาะบริเวณการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและป้องกันประเทศ

  ภารกิจการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน โดยดำเนินการขจัดเงื่อนไขที่กระทบความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน ด้วยการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ อาชญากรรมข้ามชาติ

  สนับสนุนการปรับปรุง-พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนให้เกิดความเหมาะสม อำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคาม

  ภารกิจการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจ สร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือทางทหาร เป็นการลดช่องว่าง สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธี

  ขณะเดียวกัน งานรักษาความมั่นคงภายใน ภายใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (กอ.รมน.ภาค 1) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1

  โดยบูรณาการทรัพยากร ขีดความสามารถจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร โดยเฉพาะในพื้นที่ระดับจังหวัด หน่วยทหารจะต้องสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงานปกติ งานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และงาน กอ.รมน.

  พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดรวม กทม. ทั้งหมด 26 จังหวัดในทุกด้านเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อแสดงศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งในกลไกบริหารจังหวัดในด้านความมั่นคง นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นรูปธรรม

  การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 26 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพฯ

  มุ่งเน้นการทำให้สังคมเกิดความมั่นคงปลอดภัย

  ภายใต้หลักทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

  กอ.รมน.ภาค 1 ยังทำ หน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานด้านความมั่นคง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในภาค 1

  และเป็นพลังสำคัญสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล สร้างความเข้าใจสู่ประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  ผลลัพธ์สุดท้ายต้องการให้มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนรู้รักสามัคคี มีความมั่นคง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ทีมข่าวการเมือง ถามว่าความมั่นคงบริเวณตะเข็บชายแดนไร้ปัญหา แต่ขณะนี้ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศเป็นอย่างไรบ้าง พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ทาง กกล.รส.ได้จัดชุดต่างๆไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความปรองดอง สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ
  แต่ความเห็นต่างถือเป็นเรื่องธรรมชาติ เราอยากให้แสดงออกตามกรอบกติกา กฎหมายของบ้านเมือง

  ยิ่งในปี 2561 นายกรัฐมนตรีเตรียมประกาศวันเลือกตั้งและเดินตามโรดแม็ป ภารกิจของกองทัพภาคที่ 1 จะเพิ่มบทบาทในการสร้างความปรองดองในพื้นที่อย่างไร พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพบก เป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาล

  เราจะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามแนวทางหรือนโยบายการสั่งการของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก- รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่สั่งผ่าน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.

  กองทัพภาคที่ 1 จะทำตามที่รัฐบาลได้สั่งการในทุกๆเรื่อง

  ทีมข่าวการเมือง ถามว่า ความมั่นคงภายในสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ คสช.ยังคงมาตรา 44 เอาไว้ ในระหว่างนี้ กกล.รส.ยังมีภารกิจสร้างความปรองดองในพื้นที่ วันนี้เป็นห่วงรัฐบาลจะให้มีการเลือกตั้งตามโรดแม็ปอย่างไรบ้าง พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า “ต้องดูสถานการณ์ในแต่ละช่วงไปเรื่อยๆ ในแต่ละช่วงเราก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลให้ดีที่สุด”

  กองทัพภาคที่ 1 เป็นอีกหน่วยงานหลักที่สำคัญด้านความมั่นคง แต่ในปี 2561 หลายฝ่ายเริ่มพูดถึงความไม่มั่นคงในทางการเมือง กองทัพภาคที่ 1 มีนโยบายอะไรเป็นพิเศษรองรับความไม่มั่นคงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น พล.ท.
  กู้เกียรติ บอกว่า ขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องการเมือง

  นโยบายเกี่ยวกับด้านการเมืองของกองทัพภาคที่ 1 ก็เป็นไปตามที่ ผบ.ทบ.สั่งการเอาไว้

  เราต้องคงรักษาระดับความเข้มข้นอย่างนี้ตลอดไปและยังสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อยู่ตลอด

  เมื่อใกล้วันประกาศวันเลือกตั้งตามโรดแม็ป ได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองเก่าๆอย่างไร พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า กลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวถือเป็นเรื่องปกติ ขอให้อยู่ภายใต้กรอบที่ คสช.อนุญาตไว้

  เพราะบ้านเมืองบอบช้ำมาหลายปีแล้ว เพิ่งสงบสุขเมื่อรัฐบาลทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายมาบังคับใช้กับทุกกลุ่ม ทำให้บ้านเมืองอยู่ด้วยความสงบมาจนถึงปัจจุบัน

  วันนี้เข้าสู่ปี 2561 มิติความมั่นคงด้านไหนที่ห่วงเป็นพิเศษ พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า ขอย้ำอีกครั้งว่ากองทัพภาคที่ 1 เป็นกลไกของกองทัพบกและรัฐบาล

  ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำตามนโยบายของกองทัพบก โดยผบ.ทบ. รมว.กลาโหมและนายกรัฐมนตรีในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเน้นย้ำตรงไหนก็เป็นไปตามที่รัฐบาลได้สั่งการกองทัพภาคที่ 1 เราพร้อมปฏิบัติในทุกเรื่อง

  เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขในทุกด้าน

  การยึดอำนาจในวงการเมืองเริ่มพูดถึงกันอีกครั้ง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า

  “...ผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับ”.

  ทีมการเมือง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ทีมข่าวการเมืองกู้เกียรติ ศรีนาคาประยุทธ์ จันทร์โอชาบุคคลทางด้านความมั่นคงวิเคราะห์การเมืองข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 17:47 น.