ไลฟ์สไตล์
100 year

ก้าวคนละก้าวเข้าโหมดคืนความสุข : ส่งมอบประชาธิปไตย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
3 ม.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

“ทีมข่าวการเมือง” ได้ถือโอกาสการเปลี่ยนผ่านสู่ศักราชใหม่ เปิดหน้าสัมภาษณ์พิเศษบุคคลสำคัญทางด้านความมั่นคง โดยได้คัดสรรบุคคลที่เป็นจิ๊กซอว์ “ชิ้นสำคัญ” ใน สถานการณ์ด้านความมั่นคง มาแง้มมิติทางความคิด มุมมองและตัวตน ชนิดเกาะติดกระแส

บุคคลทางด้านความมั่นคงที่ “ทีมข่าวการเมือง” เลือกก็คือ พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 ฉายา“แม่ทัพตู่” คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็น“ผู้มีความสำคัญในด้านความมั่นคง”

ข่าวแนะนำ

เมื่อย่างเข้าสู่ปีที่ 4 ของการใช้กฎเหล็กคำสั่งหัวหน้า คสช. มาตรา 44 และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ย้ำมาตลอดจะประกาศวันเลือกตั้งและเดินตามโรดแม็ปในปีนี้

จากวันนั้นถึงวันนี้ “แม่ทัพตู่” ขยับมุมคิดมองความมั่นคงของประเทศในช่วงปีแห่งการปฏิรูปประเทศ ถึงความมั่นคงของเมืองไทยจะเป็นอย่างไรในปี 2561

“ตั้งปณิธานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

และเป็นหลักในการรักษาความมั่นคง

ปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติตลอดไป”

พล.ท.กู้เกียรติ ได้เปิดแนวคิดเอาไว้ในช่วงรับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมอธิบายให้เห็นภาพถึงบทบาทของกองทัพบก ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามพื้นที่ตามแนวชายแดน

ด้านทิศตะวันตกติดประเทศเมียนมา ครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตะเข็บชายแดนยาว 846 กิโลเมตร โดยมีกองกำลังสุรสีห์รับผิดชอบ ด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา ครอบคลุมจังหวัดสระแก้ว ตะเข็บชายแดนยาว 164 กิโลเมตร โดยมีกองกำลังบูรพารับผิดชอบ

ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน โดยการผนึกกำลังรบหลัก กำลัง กึ่งทหาร และกำลังประชาชน มีการประสานการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง วางกำลังควบคุมพื้นที่-ช่องทาง-ภูมิประเทศสำคัญตามแนวชายแดน

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อภัยคุกคาม วางระบบการเฝ้าตรวจ ระบบงานด้านการข่าวตามแนวชายแดน โดยพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพล พัฒนาระบบข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งเฉพาะบริเวณการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุและป้องกันประเทศ

ภารกิจการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน โดยดำเนินการขจัดเงื่อนไขที่กระทบความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน ด้วยการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ยาเสพติด ผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ อาชญากรรมข้ามชาติ

สนับสนุนการปรับปรุง-พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนให้เกิดความเหมาะสม อำนวยประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคาม

ภารกิจการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจ สร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือทางทหาร เป็นการลดช่องว่าง สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธี

ขณะเดียวกัน งานรักษาความมั่นคงภายใน ภายใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 (กอ.รมน.ภาค 1) เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1

โดยบูรณาการทรัพยากร ขีดความสามารถจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร โดยเฉพาะในพื้นที่ระดับจังหวัด หน่วยทหารจะต้องสามารถปฏิบัติงานในลักษณะงานปกติ งานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และงาน กอ.รมน.

พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัดรวม กทม. ทั้งหมด 26 จังหวัดในทุกด้านเมื่อได้รับการร้องขอ เพื่อแสดงศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งในกลไกบริหารจังหวัดในด้านความมั่นคง นำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นรูปธรรม

การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ 26 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพฯ

มุ่งเน้นการทำให้สังคมเกิดความมั่นคงปลอดภัย

ภายใต้หลักทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กอ.รมน.ภาค 1 ยังทำ หน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชน เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานด้านความมั่นคง ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในภาค 1

และเป็นพลังสำคัญสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล สร้างความเข้าใจสู่ประชาชน เพื่อการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ผลลัพธ์สุดท้ายต้องการให้มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนรู้รักสามัคคี มีความมั่นคง ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทีมข่าวการเมือง ถามว่าความมั่นคงบริเวณตะเข็บชายแดนไร้ปัญหา แต่ขณะนี้ปัญหาความมั่นคงภายในประเทศเป็นอย่างไรบ้าง พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 1 ทาง กกล.รส.ได้จัดชุดต่างๆไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความปรองดอง สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ
แต่ความเห็นต่างถือเป็นเรื่องธรรมชาติ เราอยากให้แสดงออกตามกรอบกติกา กฎหมายของบ้านเมือง

ยิ่งในปี 2561 นายกรัฐมนตรีเตรียมประกาศวันเลือกตั้งและเดินตามโรดแม็ป ภารกิจของกองทัพภาคที่ 1 จะเพิ่มบทบาทในการสร้างความปรองดองในพื้นที่อย่างไร พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพบก เป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาล

เราจะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามแนวทางหรือนโยบายการสั่งการของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก- รัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่สั่งผ่าน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.

กองทัพภาคที่ 1 จะทำตามที่รัฐบาลได้สั่งการในทุกๆเรื่อง

ทีมข่าวการเมือง ถามว่า ความมั่นคงภายในสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ คสช.ยังคงมาตรา 44 เอาไว้ ในระหว่างนี้ กกล.รส.ยังมีภารกิจสร้างความปรองดองในพื้นที่ วันนี้เป็นห่วงรัฐบาลจะให้มีการเลือกตั้งตามโรดแม็ปอย่างไรบ้าง พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า “ต้องดูสถานการณ์ในแต่ละช่วงไปเรื่อยๆ ในแต่ละช่วงเราก็ทำตามนโยบายของรัฐบาลให้ดีที่สุด”

กองทัพภาคที่ 1 เป็นอีกหน่วยงานหลักที่สำคัญด้านความมั่นคง แต่ในปี 2561 หลายฝ่ายเริ่มพูดถึงความไม่มั่นคงในทางการเมือง กองทัพภาคที่ 1 มีนโยบายอะไรเป็นพิเศษรองรับความไม่มั่นคงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น พล.ท.
กู้เกียรติ บอกว่า ขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องการเมือง

นโยบายเกี่ยวกับด้านการเมืองของกองทัพภาคที่ 1 ก็เป็นไปตามที่ ผบ.ทบ.สั่งการเอาไว้

เราต้องคงรักษาระดับความเข้มข้นอย่างนี้ตลอดไปและยังสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อยู่ตลอด

เมื่อใกล้วันประกาศวันเลือกตั้งตามโรดแม็ป ได้จับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองเก่าๆอย่างไร พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า กลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวถือเป็นเรื่องปกติ ขอให้อยู่ภายใต้กรอบที่ คสช.อนุญาตไว้

เพราะบ้านเมืองบอบช้ำมาหลายปีแล้ว เพิ่งสงบสุขเมื่อรัฐบาลทำกฎหมายให้เป็นกฎหมายมาบังคับใช้กับทุกกลุ่ม ทำให้บ้านเมืองอยู่ด้วยความสงบมาจนถึงปัจจุบัน

วันนี้เข้าสู่ปี 2561 มิติความมั่นคงด้านไหนที่ห่วงเป็นพิเศษ พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า ขอย้ำอีกครั้งว่ากองทัพภาคที่ 1 เป็นกลไกของกองทัพบกและรัฐบาล

ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำตามนโยบายของกองทัพบก โดยผบ.ทบ. รมว.กลาโหมและนายกรัฐมนตรีในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเน้นย้ำตรงไหนก็เป็นไปตามที่รัฐบาลได้สั่งการกองทัพภาคที่ 1 เราพร้อมปฏิบัติในทุกเรื่อง

เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขในทุกด้าน

การยึดอำนาจในวงการเมืองเริ่มพูดถึงกันอีกครั้ง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร พล.ท.กู้เกียรติ บอกว่า

“...ผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับ”.

ทีมการเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าวการเมืองกู้เกียรติ ศรีนาคาประยุทธ์ จันทร์โอชาบุคคลทางด้านความมั่นคงวิเคราะห์การเมืองข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:14 น.