king10
Thairath Logo
กีฬา

บิ๊กตู่ อวยพรปีใหม่คนไทย ขอยึดมั่นพลังสามัคคี ขับเคลื่อนประเทศ

Share :
line-share-logo

นายกฯ อวยพรปีใหม่ ขอชาวไทยยึดมั่นพลังสามัคคี เอาความรักต่อประเทศเป็นพลังขับเคลื่อน พร้อมอัญเชิญอำนาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากอุปสรรคภยันตรายทั้งปวง...

เมื่อเวลา 00.45 น.วันที่ 1 ม.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการก้าวไปสู่ส่ิงที่ดีย่ิงขึ้นของประเทศไทย และเป็นปีแห่งความหวังใหม่ที่ทุกท่านจะพบแต่ส่ิงที่ดีงาม มีความสุข และประสบความสำเร็จในทุกด้าน ผมในนามรัฐบาล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกฝ่าย ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจแสดงออกถึงความสามัคคีในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้สามารถเดินหน้าก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆในปี 2560 ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าพวกเราประชาชนชาวไทยจะยังคงยึดมั่นในพลังแห่งความสามัคคีและนำเอาความรักที่มีต่อประเทศชาติมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้พัฒนาก้าวหน้าสืบต่อไป

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ขออัญเชิญอำนาจส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้พี่น้องคนไทยทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปราศจากอุปสรรคภยันตรายทั้งปวงและสัมฤทธิ์ผลในส่ิงที่พึ่งปรารถนาโดยทั่วกัน ในโอกาสนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมด้วยพระสยามเทวาธิราช และพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยทุกประการ ทรงพระเกษมสำราญ พระสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพระราชประสงค์จำนงหมายส่ิงใดจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พระพสกนิกรชาวไทยตราบกาลนานเทอญ สวัสดีปีใหม่ 2561.

อ่านเพิ่มเติม...
ปีใหม่นายกฯอวยพรปีใหม่นายกฯอวยพรปีใหม่คนไทยบิ๊กตู่ อวยพรปีใหม่นายกฯขอคนไทยยึดมั่นสามัคคีข่าวทั่วไป