ไลฟ์สไตล์
100 year

ปฏิรูปราชการ

ซี.12
6 ธ.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆทั้งสิบกว่าคณะกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่

เท่าที่ติดตามดูส่วนใหญ่ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการระดมรับฟังความคิดเห็นจากทุกวงการในการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่รับผิดชอบ

ข่าวแนะนำ

ที่ดำเนินการไปแล้วในส่วนกลางคือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม และที่กำลังตามมาคือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 อันจะนำไปสู่การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยเชิญผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายองค์กรชุมชน นักวิชาการ ประชาชน

กำหนดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน” ดังกล่าวในเวลา 09.00 น. เป็นการเปิดการประชุมสัมมนา โดย นายกฤษฎา บุญราช ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกตำแหน่งหนึ่ง ดูจากหนังสือเชิญประชุมที่ออกมาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 แสดงว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินเป็นคนอื่น

จากนั้นเป็นการนำเสนอ และอภิปราย สาระ ประเด็นสำคัญของแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แล้วมีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มพิจารณา 5 ประเด็นด้วยกันคือ

กลุ่มที่ 1 ประเด็นแรกให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน และประเด็นที่สอง ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน

กลุ่มที่ 2 พิจารณาประเด็นที่สามให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน

กลุ่มที่ 3 พิจารณาประเด็นที่สี่ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทำงานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง

กลุ่มที่ 4 พิจารณาประเด็นที่ห้าให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผยตรวจสอบได้และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

ผลการระดมความคิดเห็นออกมาอย่างไรจะติดตามมาเสนอให้พวกเราในวงราชการทราบต่อไป.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปฏิรูปประเทศบริหารราชการแผ่นดินปฏิรูปราชการมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:26 น.