ไลฟ์สไตล์
100 year

ข้าราชการพลเรือน เฮ ! ก.พ.ประกาศเพิ่มเงิน 5 ตําแหน่งพิเศษ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 ต.ค. 2560 18:52 น.
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.พ.กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน 5 อาชีพ

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) 2560 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และข้อ 5 ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง จึงกําหนดตําแหน่งและเงินเพิ่ม

ข่าวแนะนำ

สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้ ดังต่อไปนี้ 1. ข้าราชการในสํานักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสัมผัสใกล้ชิดกับสารเคมีอันตราย หรือต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดความร้อน ตลอดเวลา 

ส่วน 2. ข้าราชการในกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ด้านพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง 3. ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งนักการข่าว ในสํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง ซึ่งต้องติดตามและเฝ้าระวังเหตุการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ในกรมการปกครอง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอ ในสังกัดที่ทําการปกครองอําเภอ และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ การแก้ไขข้อขัดแย้งและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล และการจัดระเบียบสังคม 

ทั้งนี้ 5. ข้าราชการในสํานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองพยาน โดยทําหน้าที่เป็นชุดคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นเงินเดือน ขรก.เพิ่มเงินข้าราชการเงินเดือนข้าราชการเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ก.พ.ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 00:59 น.