ทร.ยกระดับขีดความสามารถกำลังพลในกิจกรรม 'วันแห่งการจัดการความรู้'

ข่าว

ทร.ยกระดับขีดความสามารถกำลังพลในกิจกรรม 'วันแห่งการจัดการความรู้'

ไทยรัฐออนไลน์

2 ส.ค. 2560 15:31 น.

บันทึก

ทัพเรือ จัดกิจกรรม "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560" เพื่อเสริมให้หน่วยงาน ทร.แลกเปลี่ยน จัดการความรู้แต่ละหน่วยให้ไปทิศทางที่เหมาะสม เพื่อนำไปปฏิบัติงาน ยกระดับขีดความสามารถศักยภาพให้มีประสิทธิภาพ...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 ส.ค.60 ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560" โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ให้การต้อนรับ

พัฒนากองทัพเรือไปในทิศทางที่ต้องการ
พัฒนากองทัพเรือไปในทิศทางที่ต้องการ


สำหรับกองทัพเรือจัดกิจกรรม "วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานต่างๆ ในกองทัพเรือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งจัดระดับการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นำผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากแผนการจัดการความรู้ของหน่วยมานำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา และหน่วยอื่น ๆ ได้รับทราบ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยต่าง ๆ เห็นความสำคัญในการนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและองค์ความรู้ของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมกำลังพลทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น รวมไปถึงเพื่อยกระดับการจัดการความรู้ของกองทัพเรือให้สามารถเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนกองทัพเรือให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยในปีนี้กำหนดเป็นธีมงาน "The Power of the Royal Thai Navy begins and succeeds with our people."

บิ๊กณะ สนใจบอร์ดเสริมความรู้
บิ๊กณะ สนใจบอร์ดเสริมความรู้

เพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถและศักยภาพของกำลังพลกองทัพเรือที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับการปฏิบัติงานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลแล้วเชิงประจักษ์ ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทำงานแบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมในการทำงานและนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์มีฐานข้อมูลองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีตามภารกิจหลักของกองทัพเรือที่ตอบสนองต่อการใช้งานและตัดสินใจ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการบูรณาการการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบการจัดทำกลยุทธ์ในการจัดการกำลังพลเชิงรุกให้มีขีดสมรรถนะและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สามารถรองรับสภาวะแวดล้อม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567

ถ่ายภาพร่วมกำลังพล
ถ่ายภาพร่วมกำลังพล

และใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศและส่งผลให้กองทัพเรือเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของกองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการให้กำลังพลของกองทัพเรือมีความเป็นมืออาชีพสู่วิสัยทัศน์กองทัพเรือ พ.ศ.2567 ว่า เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ภายใต้กลไกการทำงานของคณะกรรมการการพัฒนากำลังพลและการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ

เปิดงาน
เปิดงาน

ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ได้มีการจัดกิจกรรมก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานและศักยภาพของกำลังพล อันเป็นผลมาจากขั้นตอนที่ผ่านการวางแผนจัดการ และพัฒนากำลังพลที่มีทิศทางสอดประสานกับนโยบายของกองทัพเรือและผู้บัญชาการทหารเรือ กำหนดเป็นขีดสมรรถนะของกองทัพเรือที่กำลังพลจะต้องเติมเต็มโดยผ่านขั้นตอนการพัฒนา ฝึกศึกษา และอบรมจากโครงการศึกษาของกองทัพเรือ และการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ในการจัดการองค์ความรู้ และประสบการณ์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานต่อไป โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากผู้บัญชาการทหารเรือ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

นังฟังกำลังพลแต่งเสริมความรู้ในกิจกรรม
นังฟังกำลังพลแต่งเสริมความรู้ในกิจกรรม

1. ระดับพื้นฐาน จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ และโรงเรียนนายเรือ 2. ระดับก้าวหน้า จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ กรมพลาธิการทหารเรือ และกรมอุทกศาสตร์ 3. ระดับดีเด่น จำนวน 8 หน่วย ได้แก่ กรมสารบรรณทหารเรือ กรมกำลังพลทหารเรือ กรมยุทธการทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 3

ผบ.ทร.กล่าวทักทายกำลังพลในงาน
ผบ.ทร.กล่าวทักทายกำลังพลในงาน

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง 4. ระดับดีเลิศ จำนวน 17 หน่วย ได้แก่ กรมข่าวทหารเรือ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กรมอู่ทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

ราศีจับ
ราศีจับ"บิ๊กนุ้ย"กล่าวเปิดงาน
แม่ทัพเรือ มอบรางวัลให้หน่วยที่ได้รับผลการประเมิน
แม่ทัพเรือ มอบรางวัลให้หน่วยที่ได้รับผลการประเมินอ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

วิคกี้ แฟน เวียร์ ศุกลวัฒน์ โชว์สกิลพูด 4 ภาษา บอกเลยว่าทั้งสวยและเก่ง
00:23

วิคกี้ แฟน เวียร์ ศุกลวัฒน์ โชว์สกิลพูด 4 ภาษา บอกเลยว่าทั้งสวยและเก่ง

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 15:09 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์