ไลฟ์สไตล์
100 year

พลเรือนเข้า ว.ป.อ.

ซี.12
1 ส.ค. 2560 05:05 น.
SHARE

ภาพจาก google map

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกาศรายชื่อนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560–2561 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 60 แล้วจำนวน 280 ราย

ข่าวแนะนำ

มีข้าราชการฝ่ายพลเรือนและรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงต่างๆเข้ามาเรียน 74 รายดังนี้

จาก สำนักนายกรัฐมนตรี มีนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายดนัย มู่สา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นางสาวรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายสารสิน ศิริถาพร นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ สำนักงบประมาณ นายสมมิตร โตรักตระกูล นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ นายสุพัฒน์ นาครัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 สำนักงบประมาณ

จาก กระทรวงการคลัง ได้แก่ นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสิริพร ธนนันทนสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ สรรพากรภาค 8 กรมสรรพากร 118 นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร

กระทรวงการต่างประเทศ มีรายเดียวคือ นางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเฉิ่นหยาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา นายสมชาย ชมพูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนายณรงค์ คงคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ราย ได้แก่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 14 กรมชลประทาน นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์เขต 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 กรมปศุสัตว์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 ราย คือ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางสาวพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ

กระทรวงคมนาคม 4 ราย คือ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 กรมทางหลวงชนบท นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 กรมทางหลวง นายอภิชาต จันทรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง

นี่เป็นชุดแรกยังมีข้าราชการพลเรือนเข้า ว.ป.อ.อีกมากโปรดติดตาม.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12พลเรือนว.ป.อ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 03:53 น.