ส.ป.ก. ยก คทช.หงษ์เจริญ ยึดหลัก "ตลาดนำการผลิต" ปลูกผักขายสร้างรายได้

ข่าว

  ส.ป.ก. ยก คทช.หงษ์เจริญ ยึดหลัก "ตลาดนำการผลิต" ปลูกผักขายสร้างรายได้

  ไทยรัฐออนไลน์

  25 ต.ค. 2564 20:35 น.

  ส.ป.ก.ปลื้มหลังจัดสรรที่ดินทำกิน คทช.หงษ์เจริญ ชุมพร เดินหน้าประสานโลตัสรับซื้อผักถึงที่ ส่งผลเกษตรกรมีรายได้ต่อเนื่องครัวเรือนละ 5 พันต่อเดือน

  เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้วางแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรม 5 ยุทธศาสตร์ และ 15 นโยบายหลัก เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารสู่เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่มิติใหม่นั้น ส.ป.ก. ได้นำยุทธศาสตร์และนโยบายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านการพัฒนาศักยภาพการผลิต การบริหารจัดการผลผลิต และการบริหารจัดการการตลาดให้แก่เกษตรกร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนส่งเสริมการผลิตตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร การรวมกลุ่มผลิต มีการบริหารจัดการร่วมกันแบบกลุ่ม/สหกรณ์ ส่งเสริมการสร้างหน่วยธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างครบวงจร โดยเฉพาะนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ซึ่ง ส.ป.ก. นำมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)โดยการประสานผู้ประกอบการให้รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมให้เพิ่มช่องทางตลาดที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์

  ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาแปลงหมายเลข No 83 (คทช.หงษ์เจริญ) ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พื้นที่ประมาณ 6,415 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดตั้งสหกรณ์จดทะเบียนในชื่อ “สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด” เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562 มีสมาชิก จำนวน 106 ราย และสหกรณ์ฯ ได้ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามแบบส.ป.ก. 4-139 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านมั่นคง รายละ 40,000 บาท จำนวน 105 หลัง ปัจจุบันเกษตรกรได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับจัดสรรครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแล้ว

  ภายหลังจากที่ ส.ป.ก. ได้ปรับพื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานที่จำเป็น และจัดที่ดินให้เกษตรกรได้เข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่โครงการ คทช.หงษ์เจริญ แล้ว ยังได้กำชับให้ ส.ป.ก.ชุมพร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยเฉพาะนโยบายตลาดนำการผลิต ส.ป.ก.ชุมพร จึงได้ติดต่อประสานงานกับโลตัสภาคใต้ ในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ไปจำหน่าย โดยโลตัสได้ตอบตกลงพร้อมทั้งส่งวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ เรื่องการปลูกฟักทองและฟักเขียว ให้มีคุณภาพและได้ปริมาณที่ตรงตามความต้องการของตลาด ตามมาตรฐานข้อกำหนดสินค้าของโลตัส ตลอดจนขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตสู่โรงแพ็ก (Process to Pack house, HUB) และร่วมประชุมวางแผนกำหนดวันปลูกและวันเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งขายกับโลตัส


  โดยเกษตรกร คทช.หงษ์เจริญ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการปลูกผักส่งโลตัส จำนวน 40 ราย แบ่งเป็นฟักทอง 20 ราย ฟักเขียว 20 ราย นอกจากนี้ยังมี พริกจินดา พริกหยวก พริกหนุ่ม พริกชี้ฟ้า และผักชี โดยโลตัสมีความต้องการรับซื้อผลผลิต ฟักทอง สัปดาห์ ละ 1,000 กก. ฟักเขียว สัปดาห์ละ 500 กก. พริกชนิดต่างๆ สัปดาห์ละ 100 กก. และผักชี สัปดาห์ละ 200 กก. มียอดการสั่งซื้อ 2 รอบต่อเดือน ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายผักให้โลตัสครัวเรือนละ 5,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ยังมีตลาดอื่นที่รองรับ เช่น บริษัทกลุ่มทายาทเกษตรไทย จำกัด ตลาดชุมชน และมีพ่อค้ามารับซื้อเพื่อส่งตลาดจ.ระนอง อีกด้วย

  เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวอีกว่า เกษตรกรกลุ่ม “แปลงใหญ่พืชผัก คทช.หงษ์เจริญ” ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มย่อยในสหกรณ์ คทช.หงษ์เจริญ ยังได้ร่วมกันแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น ฟักทองฉาบ กล้วยเล็บมือนางฉาบ และ กล้วยน้ำว้าฉาบ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ตามการแนะนำของ ส.ป.ก.ชุมพร ได้แก่ Application Line, Facebook ภายใต้แบรนด์สินค้า “พอ กะ เพียง” คทช.หงษ์เจริญ โดยทาง ส.ป.ก.ชุมพร เห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การจำหน่ายสินค้าช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จึงได้แนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรทำตลาดออนไลน์ เพราเเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ส.ป.ก. จะเร่งขยายการดำเนินงานหลักการตลาดนำการผลิตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ คทช. ทั่วประเทศ โดยจะยกให้พื้นที่ คทช.หงษ์เจริญ เป็นต้นแบบในการดำเนินการ


  นายเดชา รักเพ็ชร ประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด กล่าวว่า ได้รับการจัดสรรที่ดินและเข้ามาอยู่ในพื้นที่เมื่อปี 2562 เริ่มแรกพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมในการทำเกษตร เนื่องจากมีความรกร้าง ประกอบกับปัญหาน้ำแล้ง แต่ ส.ป.ก. ก็ได้เข้ามาช่วยปรับสภาพพื้นที่ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนและส่งเสริมให้ทำการเกษตรได้จนถึงทุกวันนี้ รู้สึกดีใจที่ ส.ป.ก.ชุมพร ติดต่อประสานงานกับโลตัสภาคใต้ ให้มารับซื้อผักจากเกษตรกร เพราะเกษตรกรจะได้มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน และขอขอบคุณ ส.ป.ก. ที่ได้จัดสรรที่ดินและสนับสนุนทุกอย่าง ทั้งเงินทุน ทั้งความรู้ ทั้งตลาดรับซื้อของ ทำให้มีอาชีพ มีรายได้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ส.ป.ก.คทช.หงษ์เจริญตลาดนำการผลิตปลูกผักขายเกษตรกรแปลงใหญ่เกษตรกรชุมพรเกษตร

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันพฤหัสที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 07:06 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์