king10
Thairath Logo
กีฬา

ครูจังหวัดยะลาได้รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

Share :
line-share-logo

เชิดชู ‘คุณากร’ ครูใหญ่ ตชด. อจ.สอนวิทย์

ครูจากจังหวัดยะลาได้รับการคัดเลือกให้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ปี 2562 ของประเทศไทย หลังทุ่มเทชีวิตและจิตใจสอนหนังสือลูกศิษย์ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบและความแตกแยกทางศาสนาวัฒนธรรมโดยไม่ย่อท้อ แต่กลับมุมานะเสียสละและพัฒนาจนมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนมาก ขณะที่นายดาบตำรวจครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดตาก เจ้าของฉายา “ครูหนึ่งร่างกายแต่หลายวิญญาณ” และครูวิทยาศาสตร์จังหวัดมุกดาหารรับรางวัล “คุณากร”

การยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของ “ครู” ผู้เสมือน เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติในรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ค. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 มีครูที่ได้รับการคัดเลือกจาก 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและติมอร์เลสเต ประเทศละ 1 คน มีคุณสมบัติ คือ เป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา

ผลปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลครู “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี 2562 คือ นายสุเทพ เท่งประกิจ อายุ 52 ปี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส จ.ยะลา ที่ประกอบอาชีพเป็นครูมากว่า 27 ปี ได้รับการยกย่องจากคนในชุมชนว่าเป็นครูนักพัฒนาผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละ จากโรงเรียนชายขอบพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ท่ามกลางความแตกแยกทางศาสนาและวัฒนธรรม นายสุเทพได้เรียนรู้ภาษามลายู เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทยมุสลิม เข้าถึงคนในชุมชน ตามไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแม้อยู่ห่างไกล จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงในชุมชนตามความถนัดของผู้เรียน เช่น การเกษตรและงานช่าง โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และศูนย์ช่างเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูทุกลมหายใจ แม้จะเคยประสบเหตุการณ์ความไม่สงบก็ไม่ขอย้ายออกจากพื้นที่ จนมีลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นจำนวนมากและพร้อมใจกันเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลดังกล่าว

ส่วนครูผู้ได้รับรางวัล “คุณากร” มี 2 คน คือ ด.ต.คณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ครูหนึ่งร่างกายแต่หลายวิญญาณ” โดย ด.ต.คณิต เป็นครูผู้เป็นทั้งหมอ ภารโรง คนสวน และช่างของชุมชน ทั้งยังเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเหลือและดูแลเด็ก ชาวบ้าน และชุมชนให้มีชีวิตที่มีคุณภาพ อ่านออก เขียนได้ พูดภาษาไทยได้ ด้วยเทคนิคการแจกลูกสะกดคำ ช่วยเรื่องการสื่อสารของเด็ก ที่มีปัญหาด้านภาษา ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนต่อจนมีงานทำและมีรายได้กลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิด แม้จะอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร สามารถสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนจนโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาตามลำดับ

ผู้ได้รางวัล “คุณากร” อีกคน คือ น.ส.ปุณยาพร ผิวขำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ซึ่งเป็นครูวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ผู้สร้างพลังชุมชน ได้รับทุน สควค. จนจบปริญญาโท มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและนำความยากลำบากในอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจการพัฒนานักเรียน มีเทคนิคการสอนแบบโครงงาน ฝึกเด็กให้คิดแก้ปัญหาสู่การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้อนุภาคนาโนเทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่าผลงานในชุมชน เช่น การย้อมผ้าด้วยสารนาโน การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รีนาโน การพัฒนาขี้ไต้จากลูกปาล์ม เป็นต้น เป็นครูที่ทุ่มเท เสียสละให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลตลอดมา

อ่านเพิ่มเติม...
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูรางวัลคุณากรโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสยะลาจ.ตากข่าวหน้า1ข่าวทั่วไป