สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเพื่อสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ 6 ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ ที่มีสภาพดินเหนียว ดินแห้งแข็ง ส่งผลต่อการปลูกข้าว ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ไม่ได้กำไร จึงเข้ามายกระดับเปลี่ยนแปลงนา ขุดคูยกร่อง หันมาปลูกเป็นพืชผสมผสานแทนการทำนาแล้วปลูกมะม่วง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

นางสาวสุภาวดี เรืองกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา กล่าวว่า การยกร่องสวนขึ้นมาเพื่อเตรียมจะปลูกพืชนั้น ดินก็อาจจะแข็งกระด้าง จึงมีวิธีการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ พด.มาช่วยในการปรับปรุงดิน จะเป็นพวกสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ปุ๋ยหมัก ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลาย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน แล้วก็ในส่วนของสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพ สำหรับใช้ในการบำรุงต้น และก็มีการดูแลแปลงด้วยการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7 มีคุณสมบัติในการควบคุมและป้องกันแมลงศัตรูพืช เกษตรกรท่านใดสนใจทั้งเรื่องของโครงการและการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา เบอร์โทรติดต่อ 074-894299-30 หรือ 1760 กรมพัฒนาที่ดินได้เลย

...

ด้านนายเฉลิมชัย เชาวลิต เกษตรกร กล่าวว่า หลังจากสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ได้เข้ามาแนะนำ จึงได้ทำการขุดยกร่องสวน ทำให้ได้รับประโยชน์เรื่องของการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ของตนเอง ตั้งแต่นั้นมาก็ได้เริ่มปลูกผักมะม่วงแทนการทำนา มะม่วงที่สร้างรายได้ให้มากที่สุดคือ มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตดีมาก มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนี้เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะว่ามีสีสวย มีสีเหลืองทอง มีรสหวาน และมีกลิ่นหอม นอกจากนั้นยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น ไอศกรีมหรือแยม ซึ่งสร้างรายได้ได้ดีอีกทางหนึ่ง

เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตของมะม่วง สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา ได้แนะนำและส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูดินและปรับปรุงดิน โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ที่สามารถทำได้เองและวัสดุหาได้ในพื้นที่ของตนเอง โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลากจะนำปัจจัยการผลิตมาแจกให้กับเกษตรกร เป็นการลดต้นทุนการผลิต มีผลกำไรที่เกษตรกรอยู่ได้ และเลี้ยงจุนเจือครอบครัว ซึ่งในปีนี้ผลผลิตก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 6 ตันหรือ 6,000 กิโลกรัม ถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจก็อยากให้เริ่มลงมือทำทีละน้อยๆ ก่อน มีใจรักและก็ลงมือทำ มีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากับสถานีพัฒนาที่ดินหรือหมอดินอาสา เมื่อดินดีแล้วก็สามารถปลูกพืชอะไรก็ได้เกือบทั้งหมด.