ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สถ.ผนึกกำลังภูเก็ต จัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 10

  ไทยรัฐออนไลน์2 ก.ย. 2561 19:02 น.
  SHARE

  สถ.ผนึกกำลัง "ท้องถิ่นภูเก็ต" จัดใหญ่ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ยกระดับจัดการศึกษาท้องถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเปี่ยมด้วยสติปัญญา สร้างเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นอนาคตของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

  เมื่อวันที่ 1 ก.ย.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ร่วมกับ น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และนายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสฤษฐ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายธนิต กิตติพัธโนทัย ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

  นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 41 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด ระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และมาตรา 17 (6) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และกระทรวงศึกษาจะต้องถ่ายโอนโรงเรียนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถจัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

  ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ประชาชนและผู้ปกครองได้มั่นใจได้ว่า ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเยี่ยม สามารถดูแลบุตรหลานของท่านให้มีพัฒนาการที่ดีในทุกๆด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และเป็นคนดีมีความห่วงแหนในประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทย ตลอดจนเป็นการยกระดับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงจำเป็นที่จะต้องจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นการรวมพลังจากทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อจัดแสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ดี มีมาตรฐาน จนสามารถพัฒนาระบบการศึกษาที่พัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อันจะทำให้นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เติบโตไปมีอนาคตที่ดี

  สำหรับงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.นี้ โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้ให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ "Smart Learning" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และได้แสดงความรู้ ความสามารถ ได้มีการจัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศึกษา และเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสามัญศึกษา และประเภทอาชีวศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  "การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาท้องถิ่นมีความพร้อม มีดำเนินงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบุคลากรดำเนินงานอย่างมีพัฒนาการ นักเรียน นักศึกษาในสังกัดประสบผลสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิต จึงถือเป็นระบบการศึกษาที่สามารถสร้างคน สร้างชุมชน และสร้างชาติได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังจะเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาด้วยกัน เพราะในงานจะมีนิทรรศการ แนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ ที่ดีเยี่ยมของท้องถิ่นต่างๆ แล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ได้มีการพัฒนาตนเองในการแข่งขันกันอีกด้วย และสำหรับท่านที่ไปร่วมงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 10 ที่เทศบาลนครภูเก็ตจัด ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.นี้ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่น่ารัก ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่น่าประทับใจที่คนภูเก็ตช่วยกันรักษาไว้อย่างเหนียวแน่น จะเป็นอีกหนึ่งในประสบการณ์ที่มั่นใจได้ว่า ท่านต้องชื่นชอบและประทับใจไม่รู้ลืมอย่างแน่นอน" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

  ด้าน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวด้วยว่า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 นี้ ซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และอาคารยิมเนเซี่ยม (สะพานหิน) ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพและขีดความสามารถในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนโดยทั่วไปได้ทราบ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษา และมุ่งเน้นการรวมพลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วย และในส่วนของความพร้อมนั้น ทางด้านสถานที่จัดงาน ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง ดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้ง 2 สถานที่นั้นเชื่อมโยงกัน และรายรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทุก ๆ ท่านจึงสามารถท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นภูเก็ตได้โดยง่ายอีกด้วย

  การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์ "Smart Learning" การเรียนรู้อย่างฉลาด หรือมีความฉลาดในการเรียนรู้ โดยยังคงยึดหลักการจัดการศึกษาท้องถิ่น "สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ" มีกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโอกาส สนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนท้องถิ่นได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การเสวนาทางวิชาการ โซนกิจกรรม Work Shop รวมไปถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กดีเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเข้าถึงข้อมูลความรู้สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ถือเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบูรณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรอบด้านและไม่มีที่สิ้นสุด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

  "เพื่อตอบโจทย์ของคอนเซ็ปท์ "Smart Learning" อีกสิ่งหนึ่งที่ได้จัดเตรียมไว้ก็คือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับริสแบนด์ (Wrist band) แทนบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ที่จะระบุชื่อ-สกุล และข้อมูลการแข่งขันเป็นรายบุคคล เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นทุกคนก็จะได้รับริสแบนด์เป็นที่ระลึก และหากต้องการชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ก็สามารถเข้าไปที่ www.มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น2561.com หรือ Facebook Fanpage มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และทาง Youtube Channel มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561" นายกเทศมนตรี นครภูเก็ตกล่าว ในตอนท้าย

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.ท้องถิ่นการศึกษาอปท.ข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้