เมืองคอน ประกาศ 15 อำเภอ เป็นเขตภัยพิบัติ 23,371ครัวเรือนได้รับผลกระทบ

ข่าว

เมืองคอน ประกาศ 15 อำเภอ เป็นเขตภัยพิบัติ 23,371ครัวเรือนได้รับผลกระทบ

ไทยรัฐออนไลน์

1 ธ.ค. 2560 10:01 น.

บันทึก

"นครศรีธรรมราช" ประกาศเขตภัยพิบัติ 15 อำเภอ หลังมีพื้นที่ได้รับอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 66,020 คน 23,371 ครัวเรือน ทำให้โรงเรียนต้องหยุดทำการสอน 20 โรงเรียน...


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.60 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลาย เนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดน้ำได้หลากเข้าท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในเขตย่านการค้า เขตเศรษฐกิจในจังหวัด โดยเฉพาะถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมืองนครศรีธรรมราช ถนนสำคัญสายหลักของเมือง นอกจากนั้นถนนสายนครศรีธรรมราช - ร่อนพิบูลย์ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช น้ำได้หลากท่วมสูงกว่า 1 เมตร ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ทางจังหวัดได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง โดยให้ไปใช้เส้นทางสายอื่นแทนนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช เผยว่า พื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 66,020 คน 23,371 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วนจากวาตภัย 245 หลัง โรงเรียนได้รับความเสียหาย 1 แห่ง วัด 7 แห่ง สถานที่ราชการ 5 แห่ง สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน 138 สาย สะพาน 6 แห่ง คอสะพาน 5 แห่ง สำหรับพื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการสำรวจ จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ 15 อำเภอ โดยอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย คือ1.อำเภอชะอวด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน 5 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5,191 คน 1,695 ครัวเรือน วัดได้รับผลกระทบ 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ 2.อำเภอบางขัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3,050 คน 650 ครัวเรือน คอสะพานเสียหาย 1 แห่ง พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ 3.อำเภอเชียรใหญ่ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,500 คน 9,500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ อยู่ระหว่างการสำรวจ4.อำเภอจุฬาภรณ์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,450 คน 420 ครัวเรือน ถนน 33 สาย สะพาน 2 แห่ง ฝาย 4 แห่ง ประปา 4 แห่ง ร.ร.ประกาศหยุด 17 โรง ถนนสายรองรถผ่านไม่ได้ 10 สาย 5.อำเภอพิปูน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 42 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 9,864 คน 4,046 ครัวเรือน วัด 2 แห่ง ส่วนราชการ 3 แห่ง ถนน 28 สาย คอสะพาน 1 แห่ง ผนังกั้นน้ำ 1 แห่ง พืชไร่ 10 ไร่ พืชสวน 500 ไร่ บ่อปลา 4 บ่อ 6.อำเภอทุ่งสง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 43 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,011 คน 2,230 ครัวเรือน อพยพไปบ้านญาติ 20 คน 5 ครัวเรือน วัด 2 แห่ง ส่วนราชการ 1 แห่ง ถนน 40 สาย สะพาน 4 สาย ฝาย 2 แห่ง พืชไร่ 140 ไร่ ถนนสายทุ่งสง-นครศรี (เอเชีย 41) หน้าปั๊ม ปตท.ผาทองทุ่งสง รถเล็กไม่สามารถใช้ได้ เกิดดินสไลด์ต้นไม้ล้มทับบ้านนายสายันต์ ประสิทธิ์ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง7.อำเภอปากพนัง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 17 ตำบล 137 หมู่บ้าน 22 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,420 คน 540 ครัวเรือน 8.อำเภอสิชล มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 480 คน 120 ครัวเรือน บ้านเสียหายบางส่วน 120 หลัง ร.ร. 1 แห่ง วัด 1 แห่ง อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม 9.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 12 ตำบล 87 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 26,735 คน 9,597 ครัวเรือน 10.อำเภอนาบอน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 760 คน 352 ครัวเรือน 11.อำเภอฉวาง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 9 ตำบล 74 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,780 คน 1,445 ครัวเรือน วัด 1 แห่ง ส่วนราชการ 1 แห่ง ถนน 30 สาย โรงเรียนประกาศหยุด 6 โรง โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ปริมาณน้ำในแม่น้ำตาปีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสายจันดี-ฉวาง รถไม่สามารถผ่านได้ ส่วนเส้นทางอื่นรถยนต์ยังผ่านได้ 12.อำเภอลานสกา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 44 หมู่บ้าน โรงเรียนประกาศหยุด 5 โรง13.อำเภอนบพิตำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,162 คน 469 ครัวเรือน ถนน 7 สาย คอสะพาน 3 แห่ง 14.อำเภอหัวไทร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 10 ตำบล 14 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 550 คน 125 ครัวเรือน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 7 หลัง 15.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 37 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,271 คน 8,308 ครัวเรือน
โดยการศึกษาโรงเรียนประกาศหยุดเรียน จำนวน 20 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.จุฬาภรณ์ จำนวน 14 โรง, อ.ร่อนพิบูลย์ 4 โรง, ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และโรงเรียนวัดเพ็ญมิต และอยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติม โดยเฉพาะในวันที่ 1 ธ.ค. มีโรงเรียนต่างๆ หลายแห่งได้ประกาศปิด 1 วัน โดยจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 4 ธ.ค. ขณะที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัย หน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่างๆ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง ขนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัย อพยพคน แจกจ่ายถุงยังชีพ รวมทั้งมีการประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มที่ลาดเชิงเขา รวมทั้งผู้ที่อยู่ริมน้ำ ใกล้ทางน้ำไหล พื้นที่ลุ่มต่ำ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมอพยพทันทีเมื่อประกาศให้อพยพ.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

“บิ๊กป้อม” ขอ พปชร.”รักกัน” หลัง ส.ส.หอบเค้ก อวยพร บอก 15 ส.ค.ให้มาสภา
00:12

“บิ๊กป้อม” ขอ พปชร.”รักกัน” หลัง ส.ส.หอบเค้ก อวยพร บอก 15 ส.ค.ให้มาสภา

ApplicationMy Thairath

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 19:56 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์