ทบ.ยอมเปิดสนามม้าค่ายสุรนารี โคราช เพื่อการแข่งม้า การกีฬาเท่านั้น ย้ำนโยบายรัฐและ ทบ.ไม่สนับสนุนเล่นการพนัน 

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 ที่กองทัพภาคที่ 2 พ.อ.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองเสธฯกองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 รับหนังสือจาก ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าแข่งจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, นครราชสีมา และขอนแก่น ที่ได้เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือ ขอความอนุเคราะห์จาก กองทัพบก ในการใช้สนามกีฬาทหาร จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินกิจกรรมแข่งม้าเพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าแข่ง สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติหลังจากที่ สนามกีฬาทหาร จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเคยเป็นสถานที่สนับสนุนการแข่งม้า ได้ยุติการจัดกิจกรรมแข่งม้าในช่วงสถานการณ์โควิด ว่า ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพ เลี้ยงม้าแข่งและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันม้า โดยที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 2 สมาคม กีฬาม้าแข่งไทย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหามาเป็นระยะ

ในช่วงสถานการณ์โควิด ภายใต้กรอบนโยบายด้านสวัสดิการของกองทัพบกที่ได้มีการ ปรับปรุงและพัฒนามุ่งประโยชน์ต่อกำลังพลครอบครัว รวมถึงประชาชนโดยรวม โดยยึดถือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2543 หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย ได้แจ้งความประสงค์ ขออนุญาตใช้สนามกีฬาทหาร จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งม้า ใน 3 ลักษณะ คือ 1.จัดวิ่งทดสอบเวลาของลูกม้าใหม่, 2.จัดแข่งม้ากีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย และ 3.การจัดแข่งม้าตามวงรอบปกติที่ต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย ให้มีการ พนันม้าแข่งได้

กองทัพบกตระหนักถึงผลกระทบของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันม้าที่มีรายได้จากการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงเพื่อการ ส่งเสริม เศรษฐกิจ โดยกองทัพบกยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางสมาคมกีฬาม้าแข่งไทย ในเรื่องการใช้สนามกีฬาทหาร จังหวัดนครราชสีมา เฉพาะการใช้เป็นสถานที่จัดแข่งม้ากีฬา ชิงแชมป์ประเทศไทย และการจัดวิ่งทดสอบเวลาของลูกม้าใหม่

...

โดยสามารถขออนุญาต ใช้สนามได้เป็นกรณีๆ ไป และขอยกเว้น การจัดแข่งม้า ตามวงรอบปกติ ที่ไม่สามารถสนับสนุนให้ดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่สนับสนุน การพนัน และสอดคล้องกับการดำเนินงานของสมาคมม้าแข่ง ที่ต้องการทำให้กีฬาม้าแข่ง เป็นเกมของกีฬา ยุติธรรม โปร่งใส และไม่มีการพนันมาเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กองทัพบกได้มอบให้ กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวทางข้างต้น รวมถึงการประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการใช้ที่ดินของกองทัพบก ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เพื่อกิจกรรมดังกล่าว ควบคู่ไปกับดำรงนโยบายการใช้สนามกีฬาทหาร เพื่องานสวัสดิการกำลังพลของ กองทัพบก ทั้งนี้สนามกีฬาทหาร จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในกิจการสวัสดิการภายในของ กองทัพบก ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 เตรียมจะพัฒนาเป็นศูนย์กีฬาเพื่อให้กำลังพลและประชาชน มาใช้ประโยชน์ ในลักษณะ สนามกีฬากลางแจ้ง สถานที่ออกกำลังกาย สนามฝึกทางทหาร สนามฝึกสอนขี่ม้า โครงการอาชาบำบัด และการใช้ประโยชน์อื่นๆ ของทางราชการ ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องข้อจำกัดการจัดแข่งม้า ของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าแข่งและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหารือ แนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวและการดำเนินการต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดความมั่นคง ในการดำเนินกิจการของสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพดังกล่าว ในส่วนของกองทัพบก พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาในระยะยาว อาทิ การพิจารณาเลือก พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างเป็นสนามกีฬาแข่งม้าแห่งใหม่ หากเป็นพื้นที่ ที่กองทัพบกใช้ประโยชน์ และไม่ขัดกับกฎหมาย กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 และระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว กองทัพบกยินดีให้การสนับสนุน